EKES wzywa do poprawy strategii makroregionalnych

This page is also available in

Komitet proponuje dodatkowe środki w zakresie komunikacji, połączeń i zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego

Na swej czerwcowej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przedstawił opinię rozpoznawczą zawierającą szereg propozycji politycznych mających na celu wykorzystanie pełnego potencjału strategii makroregionalnych. Nadano w nich priorytet wzmocnieniu komunikacji i łączności między partnerami współpracy oraz większemu zaangażowaniu organizacji społeczeństwa obywatelskiego w strategie makroregionalne. Omówiono także sposoby sprostania największym obecnym wyzwaniom dotyczącym ukierunkowania tych strategii oraz ich wdrażania.  

Opinia Komitetu została opracowana na wniosek prezydencji rumuńskiej w Radzie UE i opiera się na dogłębnej analizie obecnych strategii makroregionalnych. Wykazano w niej, że chociaż strategie te służyły dotychczas za użyteczne narzędzie polityki spójności oraz ściślejszej integracji i współpracy, to nie spełniły oczekiwań, jeśli chodzi o przyczynianie się do niwelowania dysproporcji społecznych i terytorialnych oraz zwiększanie zrównoważenia środowiskowego.

Dimitris Dimitriadis, sprawozdawca opinii EKES-u, powiedział: Strategie makroregionalne mogą przynieść lepsze rezultaty. Jeżeli podejmiemy te wyzwania przy użyciu odpowiednich środków, to wówczas strategie te mogą pobudzić integrację europejską i służyć za główne ramy strategiczne polityki spójności i zrównoważonego rozwoju.

EKES proponuje środki na rzecz wzmocnienia komunikacji, łączności i zaangażowania

W celu zwiększenia wpływu strategii makroregionalnych na zmniejszanie dysproporcji społecznych i terytorialnych EKES zaleca przede wszystkim poprawę komunikacji i łączności między partnerami współpracy, a także ściślejsze zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego we wdrażanie i monitorowanie tych strategii.

Decydenci polityczni muszą zatem wzmocnić działania polityczne, promować aktywne zaangażowanie w strategie makroregionalne i ograniczyć biurokrację.

Wprowadzenie dobrze funkcjonującego systemu tworzenia sieci kontaktów, wzajemnych połączeń i zarządzania istniejącymi bazami danych jest kolejnym ważnym aspektem poprawy oddziaływania tych strategii, biorąc pod uwagę obecny brak wiarygodnych i szczegółowych danych umożliwiających porównanie zarówno regionów, jak i sektorów.

EKES uważa, że należy jasno określić role zainteresowanych stron, a także przepisy wykonawcze oraz usprawnić komunikację w sprawie strategii makroregionalnych. Musimy pomóc społeczeństwu wykorzystać istniejące dane i informacje oraz opracować strategie komunikacji, by zwiększyć widoczność strategii makroregionalnych oraz wspierać tworzenie sieci kontaktów i uczestnictwa, oznajmił w tym kontekście Dimitris Dimitriadis.

W opinii zaleca się również nadanie priorytetowego znaczenia – zarówno w sensie geograficznym, jak i sektorowym – tworzeniu sieci i grupowania partnerów społecznych, lokalnych podmiotów społeczno-gospodarczych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Ich udział w podejmowaniu decyzji, planowaniu i ocenie polityk jest niezwykle przydatny przy wdrażaniu strategii makroregionalnych. Może to zwiększyć spójność oraz zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy.

Organizowanie wysłuchań oraz krajowych i makroregionalnych Dni Uczestnictwa może przyczynić się do rozwoju komunikacji i budowy zaufania między stronami zarządzającymi strategiami makroregionalnymi a wspomnianymi podmiotami.

Działania edukacyjne i badawczo-rozwojowe mogą przyczynić się do zrównoważenia środowiskowego

Komitet proponuje tworzenie efektywnych sieci działań edukacyjnych. Powinny one skupić się na cyfryzacji produkcji oraz inicjatywach na rzecz skutecznych międzyregionalnych ekosystemów badawczych i innowacyjnych. W ramach tych ostatnich można by z kolei skoncentrować się na podstawowych i stosowanych działaniach badawczo-rozwojowych oraz pomóc w osiągnięciu lepszych wyników w zakresie zrównoważenia środowiskowego.

Dimitris Dimitriadis wyjaśnił: Poszczególne kraje, regiony i gminy nie są w stanie same sprostać wszystkim wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem i gospodarką. Bardziej skuteczna może okazać się tu współpraca międzyregionalna i międzynarodowa. Strategie makroregionalne można postrzegać jako laboratoria służące wspólnemu rozwiązaniu tych problemów przy zastosowaniu podejścia oddolnego.

Regiony mogłyby współpracować w tak ważnych dziedzinach jak transport, migracja, edukacja, rynek pracy i zrównoważone dostawy energii.

EKES proponuje również powiązanie strategii makroregionalnych i zapewnienie zgodności nowych strategii z Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Agenda ta wzmocni międzynarodową widoczność i uznanie strategii makroregionalnych oraz wsparcie dla nich.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat rozwoju i wyników strategii makroregionalnych UE, w szczególności strategii na rzecz regionu Dunaju, zob. analiza zawarta w opinii EKES-u.

See also