Grupa Pracodawców w EKES-ie

Spójniejsza, silniej zjednoczona i mniej biurokratyczna – tak pracodawcy postrzegają Europę w przyszłości. Przedstawiciele biznesu pozostają zdecydowanymi zwolennikami Europy i pragną odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej. Uczestnicy konferencji na temat przyszłości Europy z perspektywy pracodawców, która odbyła się 21 czerwca 2018 r. w Madrycie (Hiszpania), wskazali na konkretne przykłady niedociągnięć w UE i zaproponowali rozwiązania na przyszłość.

W przemówieniu inauguracyjnym José Vicente González, wiceprzewodniczący hiszpańskiej Konfederacji Pracodawców i Przemysłu (CEOE), stwierdził, że jeżeli zapomnimy o wartości europejskich, stracimy Unię. Przyszłość Europy trzeba postrzegać w kontekście globalnym. Należy zająć się wyzwaniami geopolitycznymi takimi jak obecna polityka rządu USA czy przepływy migracyjne.

Unia doświadcza kryzysu za kryzysem, lecz to właśnie obecnie – gdy globalny porządek, jaki znamy, przechodzi radykalne zmiany – musimy pozostać zjednoczeni i podjąć ambitne, odważne działania. Zdaniem przewodniczącego Grupy Pracodawców Jacka Krawczyka pracodawcy są częścią rozwiązania a nie problemu. Nie powinniśmy obawiać się dalszego rozwoju zjednoczonej Europy ani zjednoczonych i solidarnych działań. Musimy głośno i wyraźnie mówić, czego potrzeba przedsiębiorstwom, aby mogły prowadzić swoją działalność.

Debata koncentrowała się na dwóch zagadnieniach związanych z przyszłością UE, a mianowicie na rynku wewnętrznym oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Nadmierna regulacja pozostaje wyzwaniem dla europejskich przedsiębiorstw. Zachodząca obecnie cyfryzacja wymaga w wielu sektorach poważnych zmian modelu biznesowego w celu zachowania konkurencyjności. Uczestnicy panelu poświęconego Unii Gospodarczej i Walutowej zgodzili się, że reformy UGW podjęte po kryzysie to krok we właściwym kierunku, lecz są zbyt powolne i niewystarczająco ambitne.

Członkowie Grupy Pracodawców powitali także Anę Pastor, która przewodniczy Kongresowi Deputowanych (hiszpańskiemu parlamentowi), i przedstawili jej wnioski z konferencji. Wydarzenie współorganizowała hiszpańska Konfederacja Pracodawców i Przemysłu (CEOE) i Grupa Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. (lj)