EKES z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji dotyczące programu działań w sprawie VAT, które mają na celu korzyści użytkownika końcowego, lecz wzywa do pewnych modyfikacji. Wzywa państwa członkowskie, aby dołożyły wszelkich starań w celu wdrożenia proponowanych reform i w rozsądnym czasie przeszły do realizacji ostatecznego systemu podatku od wartości dodanej (VAT).

Zdaniem EKES-u obecny system VAT w UE musi zostać dopasowany do nowej sytuacji na rynku, modeli biznesowych i technologii, tak aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku, uprościć przepisy dotyczące VAT i zapobiec oszustwom podatkowym.

Aby wyeliminować lukę w podatku VAT, państwa członkowskie powinny ustanowić fora wymiany najlepszych praktyk w zakresie uzyskiwania przychodów oraz poszukiwać sposobów lepszego wykorzystywania technologii cyfrowej w celu zwalczania oszustw związanych z VAT, upraszczania obciążeń administracyjnych dla władz podatkowych i przedsiębiorstw oraz dawania im lepszego dostępu do informacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na opracowanie systemu skutecznego egzekwowania podatków w sytuacjach handlu transgranicznego.

EKES wzywa wszystkie instytucje zaangażowane w proces reform do zbadania, w jaki sposób można zrealizować wspólny system VAT dla towarów i usług. Zgadza się z wnioskami Komisji dotyczącymi zmniejszonych stawek VAT i zaleca, aby były one stosowane do niektórych grup towarów i usług, zwłaszcza tych świadczonych w interesie ogólnym. „Negatywna lista” towarów i usług, do których miałyby zastosowanie standardowe stawki VAT, nie powinna niepotrzebnie ograniczać swobody państw członkowskich, aby ustanawiać zmniejszone stawki dla niektórych towarów w interesie ogólnym.

Wreszcie EKES uważa, że pułapy w nowym systemie VAT dla małych przedsiębiorstw powinny zostać ustanowione na takim poziomie, aby objęły wszystkie MŚP. Przepisy te powinny mieć zastosowanie również do przedsiębiorstw gospodarki społecznej.

Więcej informacji można znaleźć w naszej pierwszej i drugiej opinii.  (jk)