Przybliżyć konsumentów do centrum finansów

Cyfrowe transakcje transgraniczne nie cieszą się popularnością wśród konsumentów europejskich, którzy nadal wolą kontakt bezpośredni oferowany przez krajowe banki detaliczne. Potrzebne są dalsze wysiłki na rzecz zapewnienia obywatelom europejskim lepszych możliwości wyboru, zrozumiałych produktów i przystępnych usług oraz zwiększenia bezpieczeństwa transakcji transgranicznych. Takie były główne wnioski z debaty, która odbyła się w EKES-ie 26 września.

Wydarzenie pt. „Konsumenci w centrum europejskich finansów” zostało zorganizowane przez Sekcję Jednolitego Rynku (INT) w EKES-ie we współpracy z Europejskim Forum Finansów Detalicznych (ERFF). W wydarzeniu wzięli udział m.in. członkowie EKES-u Ariane Rodert, przewodnicząca Sekcji INT, Petru Sorin Dandea, sprawozdawca w sprawie planu działania w zakresie technologii finansowej, Carlos Trias Pintó, sprawozdawca w sprawie planu działania na rzecz zrównoważonych finansów i rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji i doradztwa oraz współsprawozdawca w sprawie planu działania na rzecz detalicznych usług finansowych; przedstawiciele konsumentów Evangelia Kekeleki i Claude Mader; posłowie do Parlamentu Europejskiego Othmar Karas i Molly Scott Cato; Renatas Mazeikas, kierownik działu ds. polityki konsumenckiej w Komisji Europejskiej; przedstawiciele ERFF, jak również organizacje konsumenckie i urzędnicy krajowi.

Debaty podzielone były na dwa panele:

  • Przekształcenia, fuzje i podziały transgraniczne
  • Budowanie przejrzystości i zaufania na rzecz zrównoważonej przyszłości

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że konsumenci europejscy nie akceptują pełnej cyfryzacji, gdyż duże znaczenie ma dla nich nadal kontakt osobisty. Obecnie jedynie 7 % konsumentów korzysta z transgranicznych transakcji finansowych. Brak zaufania potęguje niejednolita transpozycja unijnych przepisów dotyczących konsumentów w całej Europie. Konsumenci znajdują się daleko od centrum finansów, tymczasem powinni stanowić serce systemu – tak brzmiał główny wniosek z konferencji.

Podczas pierwszego panelu podkreślono, że państwa członkowskie powinny przekazać swoim obywatelom potencjał i zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych w celu urzeczywistnienia jednolitego rynku cyfrowego. Zwrócono uwagę na potrzebę promowania zaufania poprzez doradzanie konsumentom w zakresie ich praw i zapewnienie łatwego dostępu do dochodzenia roszczeń i ujawniono, że 74% spośród 48 tys. wniosków o pomoc, z jakimi ma do czynienia ECC Net, dotyczyło handlu elektronicznego.

Prelegenci zauważyli, że technologia finansowa niesie ze sobą możliwości zwiększenia konkurencji i obniżenia kosztów dla konsumentów, lecz również budzi obawy związane z automatycznym doradztwem, wykorzystaniem sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych oraz działaniem platform finansowych.

Uczestnicy panelu podkreślili, że wniosek Komisji może doprowadzić do powstania rynku wtórnego zagrożonych kredytów, co oznaczałoby duże zagrożenia dla konsumentów, którzy ponieśli już koszt kryzysu finansowego. Doradztwo finansowe dało konsumentom nadzieję, że będą mogli wybrać właściwe produkty finansowe, lecz z danych wynika, że usługi finansowe zajmują najniższe miejsce wśród wszystkich sektorów pod względem zaufania i zadowolenia konsumentów.

Uczestnicy drugiego panelu omawiali zróżnicowane finansowe jako klucz do zrównoważonej gospodarki. Z przytoczonych badań wynika, że 70% inwestorów troszczy się o środowisko. Podkreślono, że agencje ratingowe oceniające jakość produktów finansowych powinny także dostarczyć jasnych informacji na temat wykorzystania inwestycji.

Jedno z zaleceń dotyczyło zdefiniowania prostych, porównywalnych i przejrzystych „produktów sztandarowych” dostępnych dla konsumentów z całej UE za pośrednictwem różnych cyfrowych systemów dystrybucji, co zachęcałoby konsumentów do zaufania do tych produktów.

Przeszkody, które należy usunąć, obejmują różnice językowe i prawne, wyższe opłaty i brak dostępu do niektórych usług i produktów finansowych dla osób niebędących rezydentami, różnice podatkowe, ryzyko związane z kursem walutowym itp. Uczestnicy podkreślili potrzebę, by w cyfrowych kanałach dystrybucji stosowano zasady neutralności technologicznej, proporcjonalności i rzetelności, w kontekście faktu, że 60 do 70% konsumentów sprzeciwia się ujawnianiu ich danych stronom trzecim. (dm)

Na zdjęciu od lewej do prawej: członkowie EKES-u :Carlos Trias Pinto, Ariane Rodert i Michael Ikrath, poseł do PE Othmar KARAS i Fiona Murray z ERFF