Organizacje społeczeństwa obywatelskiego zwracają się do Serbii o wzmocnienie praworządności

7. posiedzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Społeczeństwa Obywatelskiego UE i Serbii (WKK), które odbyło się 23 października w Belgradzie, było dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego z obu stron okazją do zbadanie stanu zaawansowania procesu akcesyjnego Serbii.

Choć w wielu dziedzinach, takich jak wzrost gospodarczy, poczyniono znaczne postępy, WKK wyraził we wspólnej deklaracji zaniepokojenie „brakiem postępów w dziedzinie wolności słowa” i zwrócił się do władz Serbii z apelem o „zdwojenie wysiłków na rzecz przestrzegania praworządności i praw podstawowych, reformy sądownictwa, walki z korupcją oraz wolności prasy”.

Członkowie WKK z zadowoleniem odnotowali, że Serbia otworzyła dwa nowe rozdziały negocjacji akcesyjnych (Rybołówstwo oraz Przepisy finansowe i budżetowe). Zapoznano się również z dobrymi informacjami dotyczącymi gospodarki, spadku bezrobocia i przyspieszenia tempa wzrostu w 2018 r., jednak we wspólnej deklaracji położono nacisk na potrzebę podjęcia skutecznych działań na rzecz zwalczania nieformalnej działalności gospodarczej, nierówności i ubóstwa, a także bardziej efektywnego i przejrzystego wykorzystania platformy dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. (dgf)