Jak wspierać przedsiębiorstwa w erze cyfrowej? MŚP na drodze ku cyfryzacji

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Brak informacji, słaby rozwój infrastruktury, wysokie koszty inwestycji oraz brak umiejętności lub ich dopasowania – oto niektóre z wyzwań, przed jakimi stoją MŚP pragnące skorzystać z dobrodziejstw rewolucji cyfrowej. Uczestnicy konferencji „Jak wspierać przedsiębiorstwa w erze cyfrowej? MŚP na drodze ku cyfryzacji” starali się określić potencjalne przeszkody i zaproponować sposoby zapobiegania im w przyszłości. Spotkanie odbyło się 24 października 2018 r. w Wiedniu.

„Nie możemy ignorować transformacji cyfrowej i musimy zagwarantować, że proces ten będzie korzystny dla wszystkich przedsiębiorstw”, powiedziała, otwierając konferencję, Ulrike Rabmer-Koller, wiceprzewodnicząca Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej i przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME). Wyjaśniła, że UEAPME gromadzi najlepsze praktyki MŚP w zakresie cyfryzacji w UE, by udzielać odpowiednich informacji przedsiębiorstwom.

Przewodniczący Grupy Pracodawców Jacek Krawczyk podkreślił, że cyfryzacja jest coraz bardziej potrzebna MŚP. Połowa MŚP widzi w niej szansę na poszerzenie gamy oferowanych produktów i usług. Również połowa uważa, że cyfryzacja wspiera nowe modele biznesowe. Według 79% MŚP pozwala ona na optymalizację produktów.

MŚP obserwują zmiany związane z cyfryzacją, ale wiele z nich nie potrafi określić, jakiego rodzaju możliwości niesie ona w ich konkretnym przypadku. Szybkie tempo zmian związanych z rewolucją cyfrową stwarza ogromny pozytywny potencjał we wszystkich sektorach działalności gospodarczej, m.in. w rzemiośle i transporcie.

Korzyści przyniesie również dalsze uproszczenie elektronicznych interakcji między przedsiębiorstwami, a także między administracją a przedsiębiorstwami. W tym kontekście przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślił, jaki potencjał ma dla MŚP rozporządzenie eIDAS (w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych).

Brak umiejętności cyfrowych to kolejny czynnik utrudniający cyfryzację MŚP. Model kształcenia dualnego – dobrze rozwinięty w Austrii – mógłby stanowić część rozwiązania tego problemu. Poprzez określanie nowych zawodów związanych z cyfryzacją i tworzenie odpowiednich programów kształcenia zawodowego przedsiębiorstwa i szkoły mogą przyczynić się do dostosowania ścieżek kształcenia do potrzeb rynku.

Konferencję zorganizowały wspólnie Grupa Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym i Austriacka Federalna Izba Gospodarcza. (lj)