EKES prezentuje świeży punkt widzenia w celu poprawy zarządzania w UE

EU economic governance

W październiku Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął pakiet opinii w sprawie zarządzania gospodarczego w UE, wnosząc tym samym wkład w trwające dyskusje na temat pogłębiania unii gospodarczej i walutowej (UGW) i kolejnego europejskiego semestru prowadzone wśród europejskich decydentów.

W pakiecie EKES popiera wnioski Komisji dotyczące utworzenia Programu wspierania reform i Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji w nowym budżecie unijnym na lata 2021–2027. Byłby to pożądany krok w kierunku usprawnienia integracji gospodarczej i zarządzania w UE.

Niemniej należałoby monitorować społeczny wpływ reform strukturalnych wprowadzanych w ramach Programu wspierania reform oraz rozszerzyć zakres Programu na projekty o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Powodzenie nowego instrumentu będzie zależeć od doprecyzowania szeregu kwestii, takich jak: definicja reform strukturalnych, procedura ich oceny oraz warunki wydatkowania funduszy.

EKES wyraża również zaniepokojenie co do rozmiarów Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji. Instrument ten może się okazać niewystarczający w wypadku wstrząsów w więcej niż jednym państwie członkowskim. Zdaniem EKES-u stosowanie bezrobocia jako jedynego kryterium udzielenia wsparcia może zmniejszyć skuteczność narzędzia oraz doprowadzić do opóźnień.

Inne uzupełniające kryteria mogłyby zawczasu ostrzec przed zbliżającymi się poważnymi wstrząsami. Pozwoliłoby to uruchomić wsparcie przed ich wystąpieniem. EKES zaleca ponadto dalsze rozwinięcie Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz przyjrzenie się ewentualnym sposobom funkcjonowania ogólnounijnego mechanizmu ubezpieczeń.

W odniesieniu do polityki gospodarczej w strefie euro w 2018 r. EKES wzywa do pozytywnego kursu polityki fiskalnej. Z punktu widzenia polityki gospodarczej, w krajach odnotowujących nadwyżki będą konieczne większe nakłady inwestycyjne. Priorytetem polityki gospodarczej powinno być także stworzenie otoczenia sprzyjającego inwestycjom przedsiębiorstw i innowacjom oraz zmniejszenie niepewności zatrudnienia, ubóstwa i nierówności. (jk)