EKES wzywa do szybkiego, lecz stopniowego przejścia na zrównoważoną gospodarkę

UE zobowiązała się oprócz celów socjalnych do działania na rzecz przejścia do niskoemisyjnej, bardziej zasobooszczędnej i zrównoważonej gospodarki. Finansowanie tych zobowiązań przy uwzględnieniu kryteriów środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem to wielkie wyzwanie inwestycyjne.

EKES uważa, że państwa członkowskie muszą stworzyć wspólne europejskie ramy zrównoważonego rozwoju, tak aby zapewnić wsparcie systemu finansowego w przejściu do zrównoważonej gospodarki. Silnie popiera zatem plan działania Komisji na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zalecając jego szybkie, lecz stopniowe wdrażanie. Proponowane ramy byłyby ważnym czynnikiem odzyskania zaufania do rynków finansowych i powiązania oszczędności ze zrównoważonymi inwestycjami w gospodarkę realną.

Chociaż EKES uznaje kluczową rolę uczestników rynku finansowego w procesie transformacji, podkreśla, że aby system był wydolny, musi w nim uczestniczyć całe społeczeństwo.

Właściwym kierunkiem byłoby rozpoczęcie tego procesu od ustanowienia taksonomii zrównoważonego rozwoju UE, jak również wskaźników referencyjnych niskoemisyjności. Taksonomia powinna mieć charakter dynamiczny i uwzględniać realia biznesu. Ostatecznym celem powinno być promowanie taksonomii na całym świecie i włączenie jej jednolicie i jednocześnie w prawodawstwie UE we wszystkich państwach członkowskich UE. Należy wprowadzić środki na rzecz zapewnienia jej regularnego przeglądu i aktualizacji.

Chociaż EKES zgadza się, by zacząć od ustalenia i wprowadzenia ograniczonej liczby obszarów i wymogów prawnych, przede wszystkim czynników środowiskowych, z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie od początku minimalnych gwarancji społecznych i w zakresie zarządzania. Następnie należałoby rozszerzyć w przyszłości wstępną taksonomię i wymogi prawne o zrównoważenie społeczne i cele w zakresie zarządzania.

Ponadto EKES z zadowoleniem przyjmuje proponowane obowiązki powiernicze dla uczestników rynku finansowego. Dzięki temu inwestorzy końcowi będą mogli dostosować swoje decyzje inwestycyjne do preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dalsze informacje:ECO/456 ECO/466 ECO/467 (jk)