Cięcia w budżecie polityki spójności mają negatywny wydźwięk

EKES jest głęboko przekonany, że polityka spójności ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy, gwarantując wystarczające zasoby i odpowiednie reformy. Zmniejszenie budżetu na okres programowania 2021–2027 byłoby niewłaściwym sygnałem dla opinii publicznej i mogłoby być szkodliwe dla polityki spójności.

Choć EKES w przyjętym niedawno pakiecie opinii krytycznie odnosi się do finansowego aspektu wniosków Komisji w sprawie przyszłości polityki rozwoju regionalnego i polityki spójności, to jednak z zadowoleniem przyjmuje jej wysiłki na rzecz reform, uznając istotną poprawę w zakresie . Niemniej z żalem stwierdza, że nowe przepisy nie zawierają jednolitego zestawu zasad dla wszystkich funduszy.

Nowe regulacje dotyczące polityki spójności powinny być dostosowane do nowej . Powinny one dalej przyczyniać się do wdrażania , a także w pełni uwzględniać .

EKES odrzuca propozycje dotyczące . Środki te stworzyłyby zbyt sztywne warunki gospodarcze i mogłyby zaszkodzić inwestycjom. Aby uwzględnić sytuację poszczególnych regionów, potrzebna jest większa elastyczność.

Ponieważ polityka spójności musi pomóc w skutecznym podjęciu stojących przed nimi wyzwań, EKES z zadowoleniem przyjmuje proponowany mechanizm rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych w sprawach transgranicznych. Mechanizm ten musi gwarantować potencjalnym użytkownikom pewność prawa i niwelować ewentualny brak równowagi między partnerami.

W odniesieniu do EKES proponuje zwiększenie zaangażowania młodzieży. W tej dziedzinie priorytetem wszystkich programów powinno być zmniejszenie przepaści cyfrowej. Należy też rozważyć możliwość priorytetowego uwzględnienia ochrony ludności i ograniczania ryzyka.

Więcej informacji na temat opinii EKES-u można znaleźć tutaj. (jk)