Komisarz Stylianides: rescEU to pierwsza aktualizacja mechanizmu ochrony ludności

W związku z dramatycznymi skutkami zmiany klimatu EKES wzywa instytucje UE do przyjęcia w kontekście wniosku dotyczącego rescEU dalszych wspólnych środków i strategii politycznych w celu umożliwienia skuteczniejszej reakcji na klęski żywiołowe.

W dniu 18 października EKES przedstawił komisarzowi europejskiemu komisarzowi ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosowi Stylianidesowi swoje propozycje mające na celu wzmocnienie unijnego reagowania na potrzebę ochrony ludności (rescEU).

Christos Stylianides podkreślił wagę opinii EKES-u, która odzwierciedla poglądy obywateli europejskich, oraz zwrócił uwagę na fakt, że „nowy rescEU to pierwsza aktualizacja unijnego reagowania na potrzebę ochrony ludności, która powinna umożliwić wyeliminowanie luk w obecnym systemie reakcji oraz pozwolić skoncentrować się na zapobieganiu. RescEU uzupełni systemy krajowe, a nie je zastąpi”.

Komisarz zgodził się, że wniosek musi wykraczać poza reagowanie na klęski żywiołowe i przygotowywać na sprostanie ich konsekwencjom.

Jego zdaniem rescEU to cenne narzędzie dotarcia do obywateli, ponieważ jest wyrazem europejskiej solidarności.

„Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że obecny mechanizm ochrony ludności oparty na dobrowolnych wkładach państw członkowskich nie wystarcza w przypadku konieczności reagowania na poważne sytuacje nadzwyczajne”, powiedział sprawozdawca EKES-u Dimitris Dimitriadis. „Musimy kształcić i przygotować wszystkie pokolenia – począwszy od dzieci – aby mogły radzić sobie z poważnymi klęskami. Potrzebujemy także wspólnego mechanizmu dla całej Europy”.

Zdaniem EKES-u należy opracować ogólne zasady i wytyczne, aby stworzyć ogólne i nowoczesne ramy legislacyjne dla systemów wczesnego ostrzegania, wolontariatu i zinstytucjonalizowanej aktywności dla wszystkich organów zajmujących się ochroną ludności. Trzeba również uzgodnić stopień zaangażowania dla środków zapobiegawczych w budżetach państw członkowskich. (sma)