EKES popiera testowanie SBBS na rynkach, lecz apeluje o skuteczniejsze ramy sprzyjające nowemu instrumentowi finansowemu

SBBS

Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi (SBBS) mogą się przyczynić do większego zróżnicowania portfeli obligacji skarbowych znajdujących się w posiadaniu banków i innych podmiotów finansowych, a także do zmniejszenia związanego z nimi ryzyka. Może to mieć pozytywny wpływ na stabilność i odporność systemu finansowego i poprawić integrację rynku finansowego.

EKES popiera zatem wniosek ustawodawczy Komisji w sprawie ustanowienia ram umożliwiających opracowywanie SBBS przez rynek. Odnosi się pozytywnie do wprowadzenia i testowania SBBS na rynkach, lecz jednocześnie wnosi, by udzielono odpowiedzi na szereg otwartych pytań zawartych we wniosku. 

Sprawozdawca opinii na ten temat Daniel Mareels stwierdził, że „jedynym sposobem przekonania się, czy banki i inwestorzy są naprawdę zainteresowani SBBS, jest ich przetestowanie“. SBBS mogłyby pomóc jeszcze bardziej osłabić ścisłe powiązanie między bankami a ich krajami pochodzenia. Od czasu ostatniego kryzysu finansowego EKES apeluje o podjęcie dodatkowych działań umożliwiających osiągnięcie tego celu.

Istotne będzie jednak zapewnienie jasności i skuteczności proponowanych ram. Choć EKES zgadza się z wieloma aspektami wniosku, uważa, że konieczne jest udoskonalenie innych: na przykład monitorowanie przez ESMA będzie musiało być bardziej rygorystyczne i zaczynać się wcześniej, jeżeli spółki celowe będą mogły dokonać samodzielnej certyfikacji składu portfeli bazowych SBBS.

Niezbędne jest również udzielenie odpowiedzi na szereg nierozstrzygniętych pytań, między innymi, czy SBBS byłyby skuteczne we wszystkich okolicznościach. Należy również wnikliwiej zastanowić się, czy SBBS powinny być oferowane oszczędzającym i konsumentom prywatnym.

Konieczne jest dalsze rozwinięcie proponowanych ram w drodze ścisłego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. (jk)