Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Potwierdzenie wartości europejskich

Drodzy Czytelnicy!

Mniej niż siedem miesięcy przed wyborami UE Europa znajduje się na rozdrożu.

To, co parę lat temu wydawało się nie do pomyślenia, dzisiaj obserwujemy na co dzień: kwestionowanie UE i zagrożenia dla jej wartości. W wielu częściach Unii podważane są nasze wartości, takie jak demokracja, wolność, równość, poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka czy też praworządności. Jednak wartości są podstawą UE i gdy stawia się je pod znakiem zapytania, godzi to w samą istotę Unii.

Do odnotowania

22-23/11/2018, Ateny, Grecja

12. edycja organizowanego przez EKES seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów - Potwierdzenie wartości europejskich

28/11/2018, Bruksela

Organizowany przez EKES szczyt konsumentów

30/11/2018, Bruksela

Przeciwdziałanie przedwczesnemu końcowi cyklu życia produktów w Europie

12-13/12/2018, Bruksela

Sesja plenarna EKES-u

W skrócie

Gianluca Brunetti, nowy sekretarz generalny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wyznaczył Gianlucę Brunettiego, byłego dyrektora ds. zasobów ludzkich i finansów w EKES-ie, na nowego sekretarza generalnego. Obejmie on funkcję 14 listopada 2018 r.

EKES jest wielbicielem europejskiego kina

23 października w Centrum Sztuk Pięknych BOZAR w Brukseli odbyła się premiera filmu „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego (Oscar dla „Idy” w 2015 r. i nagroda dla najlepszego reżysera w Cannes w 2018 r.). EKES był współpartnerem tego wydarzenia, zorganizowanego we współpracy z Komisją Europejską (Kreatywna Europa), Parlamentem Europejskim (Nagroda Filmowa LUX) oraz BOZAR. Tego dnia do BOZAR na pokaz filmu przyszło pięćset osób. Isabel Caño, wiceprzewodnicząca Komitetu ds. komunikacji, otwierając imprezę w imieniu EKES-u, podkreśliła, że kultura, a zwłaszcza dialog pomiędzy różnymi kulturami, ma podstawowe znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego Po pokazie filmu miała miejsce debata z udziałem Ewy Puszczyńskiej, producentki kreatywnej w OPUS FILM. Dyskusja, moderowana przez Roberta Sołtyka, byłego korespondenta „Gazety Wyborczej”, dotyczyła wolności wypowiedzi i kreatywności w warunkach totalitaryzmu, a najważniejszą jej konkluzją była konstatacja, że „kultura przekracza granice szybciej niż ludzie”. (ehp).

Na zdjęciu: Juliette Duret, Bozar, Isabel Caño, wiceprzewodnicząca EKES-u, Lucía Recalde, „Kreatywna Europa” – MEDIA, Ewa Puszczyńska, producentka kreatywna w OPUS FILM

Luca Jahier: „Europa musi być zrównoważona albo po prostu przestanie istnieć”

Luca Jahier stwierdził na konferencji wysokiego szczebla w sprawie celów zrównoważonego rozwoju i inicjatyw na rzecz zrównoważonych globalnych łańcuchów wartości, zorganizowanej we współpracy z EKES-em, Komisją Europejską i holenderską radą społeczno-gospodarczą, że nie ma alternatywy wobec zrównoważonej gospodarki: „Europa będzie zrównoważona albo po prostu przestanie istnieć”.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego zwracają się do Serbii o wzmocnienie praworządności

7. posiedzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Społeczeństwa Obywatelskiego UE i Serbii (WKK), które odbyło się 23 października w Belgradzie, było dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego z obu stron okazją do zbadanie stanu zaawansowania procesu akcesyjnego Serbii.

EKES przyjmuje z zadowoleniem pierwszą pożyczkę na rzecz gospodarki społecznej w ramach planu Junckera

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał hiszpańskiemu przedsiębiorstwu społecznemu ILUNION pożyczkę w wysokości 35 mln EUR. Pożyczka jest wyrazem uznania dla potencjału gospodarki społecznej, co do którego EKES już od dawna jest przekonany. Oczekuje się, że dzięki pożyczce powstanie 725 nowych miejsc pracy.

Wiadomości EKES-u

Komisarz Stylianides: rescEU to pierwsza aktualizacja mechanizmu ochrony ludności

W związku z dramatycznymi skutkami zmiany klimatu EKES wzywa instytucje UE do przyjęcia w kontekście wniosku dotyczącego rescEU dalszych wspólnych środków i strategii politycznych w celu umożliwienia skuteczniejszej reakcji na klęski żywiołowe.

 

EKES pragnie, żeby społeczeństwo odgrywało większą rolę w działaniach zewnętrznych UE

Federica Mogherini, Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, wzięła udział w sesji plenarnej EKES-u w dniu 17 października, aby omówić najważniejsze zagrożenia i wyzwania zewnętrzne stojące przez UE. Przewodniczący EKES-u Luca Jahier podkreślił istotną rolę UE jako głównego ofiarodawcy pomocy humanitarnej i zwrócił uwagę, że „organizacje społeczeństwa obywatelskiego pragną uczestniczyć w tych wysiłkach”.

40% budżetu UE należy przeznaczyć na kwestie związane ze zmianą klimatu

Dzięki opinii w sprawie paktu finansowo-klimatycznego EKES chce zapewnić finansowanie koniecznej transformacji w kierunku ekologicznej gospodarki. Przekonuje, że na walkę ze zmianą klimatu i jej skutkami należy przeznaczyć 40% budżetu UE.

Według EKES-u konieczna jest silna, w pełni finansowana wspólna polityka rolna (WPR).

EKES uważa, że silna, w pełni finansowana wspólna polityka rolna (WPR) ma kluczowe znaczenie i odrzuca jakiekolwiek cięcia w budżecie tej polityki. Z zadowoleniem przyjmuje wnioski legislacyjne dotyczące WPR i ich ukierunkowanie na cele w dziedzinie środowiska i zmiany klimatu oraz pomocniczości i uproszczenia, ale pragnie zagwarantowania, że WPR pozostanie wspólną polityką z silnym wspólnym rynkiem.

EKES prezentuje świeży punkt widzenia w celu poprawy zarządzania w UE

EU economic governance

W październiku Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął pakiet opinii w sprawie zarządzania gospodarczego w UE, wnosząc tym samym wkład w trwające dyskusje na temat pogłębiania unii gospodarczej i walutowej (UGW) i kolejnego europejskiego semestru prowadzone wśród europejskich decydentów.

Cięcia w budżecie polityki spójności mają negatywny wydźwięk

EKES jest głęboko przekonany, że polityka spójności ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy, w związku z czym wymaga wystarczających zasobów i odpowiednich reform. Zmniejszenie budżetu na okres programowania 2021–2027 byłoby niewłaściwym sygnałem dla opinii publicznej i mogłoby być szkodliwe dla polityki spójności. Budżet powinien zostać utrzymany na obecnym poziomie, a dodatkowo należy zwiększyć środki przeznaczone na współpracę terytorialną.

EKES wzywa do szybkiego, lecz stopniowego przejścia na zrównoważoną gospodarkę

UE zobowiązała się oprócz celów socjalnych do działania na rzecz przejścia do niskoemisyjnej, bardziej zasobooszczędnej i zrównoważonej gospodarki. Finansowanie tych zobowiązań przy uwzględnieniu kryteriów środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem to wielkie wyzwanie inwestycyjne.

EKES popiera testowanie SBBS na rynkach, lecz apeluje o skuteczniejsze ramy sprzyjające nowemu instrumentowi finansowemu

SBBS

Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi (SBBS) mogą się przyczynić do większego zróżnicowania portfeli obligacji skarbowych znajdujących się w posiadaniu banków i innych podmiotów finansowych, a także do zmniejszenia związanego z nimi ryzyka. Może to mieć pozytywny wpływ na stabilność i odporność systemu finansowego i poprawić integrację rynku finansowego.

Nowe fundusze na rzecz migracji i zarządzania granicami powinny być przeznaczane przede wszystkim na integrację migrantów

EKES popiera nowy fundusz na rzecz azylu i migracji oraz fundusz na rzecz zarządzania granicami i wizami. W przyjętej na październikowej sesji plenarnej opinii, którą przygotował Giuseppe Iuliano, Komitet popiera decyzję Komisji dotyczącą zwiększenia środków na oba obszary polityki. Uważa jednak, że w nazwie funduszu na rzecz migracji powinno się znaleźć słowo „integracja” i że należałoby wprowadzić przepisy dotyczące legalnej migracji do UE.

EKES sprzeciwia się cięciom w EFS+, który jest głównym funduszem UE na rzecz inwestowania w ludzi

EKES bardzo krytycznie ocenia proponowane zmniejszenie o 6% środków przyznanych na Europejski Fundusz Społeczny Plus, który w nowym długoterminowym okresie finansowania UE na lata 2021–2027 połączy kilka istniejących funduszy i programów, których celem jest wzmocnienie wymiaru społecznego Unii.

 

Trzeci pakiet dotyczący mobilności powinien uwzględniać wszystkie formy transportu

Nowy wniosek Komisji powinien iść jeszcze dalej, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych form transportu. Powinien się skupić na intermodalności transportu towarowego i pasażerskiego. W opinii sporządzonej przez Giulię Barbucci i przyjętej na październikowej sesji plenarnej EKES popiera trzeci pakiet dotyczący mobilności przedstawiony przez Komisję, lecz opowiada się tym, by ten projekt stał się ambitniejszy.

EKES apeluje do Komisji: cyfryzacja musi sprzyjać włączeniu społecznemu

Program „Cyfrowa Europa” Komisji Europejskiej jest krokiem we właściwym kierunku, gdyż uznano w nim kluczową rolę umiejętności cyfrowych, ale mógłby być ściślej związany z realiami społecznymi. W opinii, którą przygotowali Norbert Kluge i Ulrich Samm, przyjętej na październikowej sesji plenarnej, EKES poparł wniosek Komisji i podkreślił, że cyfryzacja w Europie musi mieć inkluzywny charakter, a „cyfrowa dywidenda” być sprawiedliwie rozdzielona pomiędzy odpowiednie działania.

Przybliżyć konsumentów do centrum finansów

Cyfrowe transakcje transgraniczne nie cieszą się popularnością wśród konsumentów europejskich, którzy nadal wolą kontakt bezpośredni oferowany przez krajowe banki detaliczne. Potrzebne są dalsze wysiłki na rzecz zapewnienia obywatelom europejskim lepszych możliwości wyboru, zrozumiałych produktów i przystępnych usług oraz zwiększenia bezpieczeństwa transakcji transgranicznych. Takie były główne wnioski z debaty, która odbyła się w EKES-ie 26 września.

Aktualności z Grup

Czy UE zmierza wreszcie ku Europie socjalnej?

Grupa Pracowników

Warsztaty w St. Pölten w dniu 12 października 2018 r. poświęcone europejskiemu filarowi praw socjalnych
 

Wolne zawody 4.0: wyważone przekształcenie cech charakteryzujących wolne zawody

Grupa „Różnorodność Europy” w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES-ie)

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie zorganizuje wydarzenie dotyczące wolnych zawodów, w czasie którego uczestnicy skupią się na wyważonym przekształceniu cech charakteryzujących te zawody. Celem wydarzenia jest zebranie nowej wiedzy w celu ustalenia możliwych do zastosowania w przyszłości definicji wolnych zawodów w zdigitalizowanym świecie zawodowym.

Jak wspierać przedsiębiorstwa w erze cyfrowej? MŚP na drodze ku cyfryzacji

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Brak informacji, słaby rozwój infrastruktury, wysokie koszty inwestycji oraz brak umiejętności lub ich dopasowania – oto niektóre z wyzwań, przed jakimi stoją MŚP pragnące skorzystać z dobrodziejstw rewolucji cyfrowej. Uczestnicy konferencji „Jak wspierać przedsiębiorstwa w erze cyfrowej? MŚP na drodze ku cyfryzacji” starali się określić potencjalne przeszkody i zaproponować sposoby zapobiegania im w przyszłości. Spotkanie odbyło się 24 października 2018 r. w Wiedniu.

Wydarzenia kulturalne

Twoja Europa – Twoje zdanie! 2019 – Głosuj na przyszłość!

W przyszłym roku dziesiąty raz z rzędu odbędzie się „Twoja Europa – Twoje Zdanie” – sztandarowa impreza Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, która umożliwia młodzieży udział w kształtowaniu polityki europejskiej. Rok 2019 będzie rokiem wyborów, a nowy Parlament Europejski stanie przed bardzo ważnymi decyzjami, w czasie, gdy wszystko od gospodarki do komunikacji i od polityki do tendencji społecznych podlega gwałtownym zmianom.