Konferencja EKES-u „Prawa podstawowe i praworządność – tendencje w EU z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego”, która odbyła się 5 listopada w Brukseli, wykazała pilną potrzebę włączenia społeczeństwa obywatelskiego w propagowanie kultury praworządności w Europie.

Wobec coraz częstszych doniesień o łamaniu podstawowych wartości UE na konferencji podkreślono potrzebę dojrzałego i zorganizowanego dialogu między rządami a społeczeństwem obywatelskim, by odwrócić proces osłabiania praworządności w Unii.

Prace konferencji opierały się na opublikowanym niedawno przez EKES sprawozdaniu dotyczącym sytuacji praworządności w Europie. Dokument ten opracowała działająca w EKES-ie grupa analityczna ds. praw podstawowych i praworządności po przeprowadzeniu wizyt w państwach członkowskich w latach 2018 i 2019, których celem było zbadanie ogólnych tendencji dotyczących tej podstawowej unijnej wartości oraz szczególnych uwarunkowań krajowych. Grupa planuje odwiedzić w nadchodzących latach wszystkie państwa członkowskie UE. (ll)