EKES apeluje, by WPR wspomagała wymianę pokoleń

Współpraca i partnerstwo między Unią Europejską, rządami krajowymi i społeczeństwem obywatelskim będą miały zasadnicze znaczenie dla wspierania wymiany pokoleniowej wśród ludności rolniczej.

Wymiana pokoleniowa to problem, który znacznie wykracza poza kwestię obniżenia średniego wieku rolników w UE. W istocie chodzi o to, by ponownie rozważyć całą strategię, tak by zawód rolnika stał się atrakcyjny dla młodych ludzi, co ożywiłoby obszary wiejskie – powiedziała Piroska Kállay, sprawozdawczyni opinii EKES-u w tej sprawie przyjętej na październikowej sesji plenarnej Komitetu.

John Bryan, współsprawozdawca, stwierdził: Zachodzi potrzeba większej spójności między środkami WPR a krajowymi ramami prawnymi i strategiami politycznymi w dziedzinie podatków, aby ułatwić przekazywanie gospodarstw.

Największe obawy unijnych młodych rolników dotyczą dochodów z gospodarstw, biurokracji, nieuczciwej konkurencji, finansowania, dostępu do gruntów, dostępu do metod przekazywania praktycznej wiedzy, braku podstawowych usług – w tym dostępu do sieci szerokopasmowej – i izolacji społecznej. Pomyślna realizacja wymiany pokoleniowej jest jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów, ale stanowi również szansę.

Bardzo ważne jest zatem, by wszystkie te kwestie zostały uwzględnione w budżecie WPR na lata 2021–2027, tak aby spełnić wymogi w zakresie finansowania na rzecz znaczącego wsparcia. EKES proponuje, aby w tym celu przeznaczyć na wsparcie młodych rolników (filar I i II) przynajmniej 2% budżetu WPR. (mr)