Perspektywa lokalna – podcast EKES-u

Część 1 – Co się stało z praworządnością?

Titel 1

 

Perspektywa lokalna to nowy podcast Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u). Poruszamy w nim gorące tematy, którymi wydają się interesować obecnie wszyscy, ale czynimy to z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego. Przekazujemy opowieści zainteresowanych stron działających lokalnie oraz przedstawiamy punkty widzenia członków EKES-u reprezentujących ich interesy w Brukseli.

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

„Społeczeństwo egalitarne byłoby takim społeczeństwem, w którym słowo „płeć” nie istniałoby – w którym każdy mógłby być sobą” – powiedziała amerykańska dziennikarka i feministka Gloria Steinem.

Aby jednak stało się ono rzeczywistością, musimy dołożyć większych starań. Chociaż odnotowywane są postępy, równość między mężczyznami a kobietami wciąż pozostaje w sferze marzeń. W EKES-ie od lat podejmujemy wysiłki, by uwrażliwiać opinię publiczną na to zagadnienie i czynić je aktualnym. Nie chcemy już słuchać zwykłych deklaracji dobrych intencji na temat równości, chcemy, żeby podjęto decyzje polityczne, które pozwolą tę równość osiągnąć.

Musimy przełamać seksistowskie stereotypy. Musimy przeciwstawić się stereotypom rozpowszechnianym przez niektóre media, grupy wyznaniowe itp. Domagamy się, by nierówność między płciami była aktywnie zwalczana we wszystkich dziedzinach; w przeciwnym razie będziemy musieli czekać jeszcze sto lat, zanim ją zapewnimy.

Do odnotowania

19 grudnia 2019 r., Bruksela – 16. posiedzenie grupy doradczej UE ds. umowy stowarzyszeniowej UE–Ameryka Środkowa

22–23 stycznia 2020 r., Bruksela –

Sesja plenarna EKES-u

W skrócie

EKES organizuje swą pierwszą konferencję na temat praworządności

Konferencja EKES-u „Prawa podstawowe i praworządność – tendencje w EU z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego”, która odbyła się 5 listopada w Brukseli, wykazała pilną potrzebę włączenia społeczeństwa obywatelskiego w propagowanie kultury praworządności w Europie.

Nowe logo Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Trzy równolegle biegnące linie w nowym logo symbolizują ducha kompromisu pomiędzy trzema Grupami Komitetu. Jest on charakterystycznym elementem prac EKES-u.

Życzenia świąteczne i noworoczne

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Dziękujemy za zainteresowanie naszym biuletynem w całym 2019 r. Każdy lajk, udostępnienie i post oraz każde słowo zachęty są dla nas bardzo cenne!

Życzymy wszystkim radosnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego 2020 roku.

Zespół EESC Info

Wiadomości EKES-u

Parlament Europejski daje zielone światło nowej Komisji Europejskiej Rozpocznie ona pracę 1 grudnia 2019 r.

Oświadczenie Luki Jahiera, przewodniczącego EKES-u

Zespół #vonderleyen otrzymał zielone światło: musimy teraz przystąpić do budowania zrównoważonej Europy w interesie wszystkich obywateli!

27 listopada 2019 r.

Dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim otwiera ścieżkę wiodącą ku nowej erze w Europie. Jestem przekonany, że po zachęcających wynikach wyborów europejskich w maju nowa przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i jej zespół wiceprzewodniczących wykonawczych, wiceprzewodniczących i komisarzy nada naszemu kontynentowi nowy impuls. Nasi obywatele dali nam pięć lat na zbudowanie Europy jutra i nie powinniśmy tej szansy zmarnować.

„Brexit jest tylko pewnym etapem, a nie ostatecznym celem”

W czasie sesji plenarnej EKES-u, 30 października, odbyła się debata z Michelem Barnierem, głównym negocjatorem Unii Europejskiej ds. brexitu. Podczas debaty Michel Barnier zaapelował o ścisłe partnerstwo między UE a Zjednoczonym Królestwem po brexicie, zważywszy że pokój w Irlandii musi być kwestią priorytetową i że „integralność jednolitego rynku nie podlega negocjacji”.

Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego otrzymuje...

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny dokonał wyboru pięciu finalistów spośród niemal 180 inspirujących projektów zgłoszonych do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego, w 2019 r. poświęconej wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równość płci.

Prawa i obywatelstwo UE nie powinny być produktem na sprzedaż

W ostatnich latach w następstwie kryzysu finansowego niektóre państwa członkowskie UE stworzyły programy przyznawania obywatelstwa i prawa pobytu dla inwestorów w celu przyciągnięcia inwestycji i zwiększenia dochodów. Zgodnie z opinią przyjętą przez EKES na sesji plenarnej w październiku praktyka ta stanowi poważne zagrożenie i powinna zostać zakazana we wszystkich państwach członkowskich UE.

Przyszłości Europy nie da się budować bez zrównoważonego rozwoju

Przyszłości Europy nie da się budować bez zrównoważonego rozwoju W rezolucji sporządzonej przez Patricię Círez Miqueleiz, Rudy’ego De Leeuwa i Lutza Ribbego i przyjętej na sesji plenarnej w październiku EKES radzi Komisji Europejskiej, by osnuła swój przyszły plan prac na rok 2020 i późniejsze lata wokół zagadnienia rozwoju zrównoważonego. Komitet apeluje o przyjęcie nadrzędnej strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2050, tak by można było wdrożyć Agendę 2030 ONZ i ujętych w niej 17 celów zrównoważonego rozwoju, które Unia Europejska zobowiązała się osiągnąć do 2030 r.

„Geostrategiczny i historyczny błąd”

EKES krytycznie ocenia decyzję Rady o tym, by nie rozpoczynać negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią

Kultura może dawać bodziec do umacniania UE

Podczas październikowej sesji plenarnej EKES-u odbyła się debata pt. „rEUnesans – oparta na kulturze wizja dla Europy”.

Otwierając ją, przewodniczący EKES-u Luca Jahier wyraził radość, że jego idea renesansu dla Europy została poparta przez Emmanuela Macrona. Nie powinniśmy zapominać, że nasz kontynent był obszarem kulturowym, zanim stał się ideą polityczną, a taki obszar nie oznacza jednorodności, gdyż to zróżnicowanie i ruch pozwalają mu rozkwitać.

EKES apeluje o inicjatywy, które pozwolą wykorzystać ogromne możliwości wzrostu w sektorze niebieskiej biogospodarki

Potencjał niebieskiej biogospodarki w UE pozostaje niewykorzystany. Dlatego EKES zaleca przeprowadzenie ogólnoeuropejskich projektów pilotażowych, w których będą uczestniczyć także interesariusze lokalni i środowisko naukowe.

EKES proponuje wprowadzenie certyfikatów UE dla godnych zaufania produktów SI

EKES proponuje, by UE opracowała certyfikat godnej zaufania sztucznej inteligencji wydawany przez niezależny organ po przetestowaniu zgodności produktów z kluczowymi wymogami takimi jak odporność, bezpieczeństwo oraz brak uprzedzeń, dyskryminacji czy też stronniczości. Propozycja ta została przedstawiona w dwóch ostatnich opiniach EKES-u oceniających wytyczne etyczne Komisji Europejskiej dotyczące sztucznej inteligencji. EKES proponuje, by UE opracowała certyfikat godnej zaufania sztucznej inteligencji wydawany przez niezależny organ po przetestowaniu zgodności produktów z kluczowymi wymogami takimi jak odporność, bezpieczeństwo oraz brak uprzedzeń, dyskryminacji czy też stronniczości. Propozycja ta została przedstawiona w dwóch ostatnich opiniach EKES-u oceniających wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie etyki dotyczące sztucznej inteligencji.

Technologia blockchain: EKES twierdzi, że UE powinna stać się światowym liderem

Technologia blockchain może przekształcić społeczeństwo, ale potrzebna jest jasność i pewność prawa, a zatem wspólne podejście UE. Takie jest główne przesłanie opinii z inicjatywy własnej przyjętej przez EKES 30 października, w której Komitet wzywa również Komisję Europejską do uruchomienia kompleksowej inicjatywy mającej na celu uczynienie z UE globalnego autorytetu w tej dziedzinie.

EKES apeluje, by WPR wspomagała wymianę pokoleń

Współpraca i partnerstwo między Unią Europejską, rządami krajowymi i społeczeństwem obywatelskim będą miały zasadnicze znaczenie dla wspierania wymiany pokoleniowej wśród ludności rolniczej.

Europejski semestr: cykl 2020 musi się skupiać na trwałym wzroście gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu

EKES nalega, by w 2020 r. koordynacja polityk gospodarczych we wszystkich państwach członkowskich prowadziła do zażegnania ryzyka recesji i do skierowania gospodarki UE na drogę trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Powinno to obejmować większe starania na rzecz reform, inwestycje, zgodność z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (MIP), a także bardziej uporządkowany udział społeczeństwa obywatelskiego w procesie europejskiego semestru.

Kolej powinna służyć za model płynnej i solidarnej transformacji w kierunku epoki cyfrowej

W uchwalonej w październiku opinii z inicjatywy własnej Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) zaapelowała o sprzyjające włączeniu społecznemu przestawienie sektora kolejowego na technologie cyfrowe. W związku z tym zaproponowała podjęcie kierowanej przez Komisję Europejską inicjatywy służącej zebraniu potrzebnych 100 mld EUR na inwestycje.

Aktualności z Grup

Biznes może wspierać zrównoważony rozwój

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Zrównoważony rozwój ma zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorstw i pracodawców, których wysiłki są kluczowe dla rozwoju. Zdrowa i solidna gospodarka jest niezbędnym czynnikiem warunkującym zrównoważony rozwój. Musimy znaleźć rozwiązania korzystne pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Różne zainteresowane strony mają wiele wspólnych poglądów na temat zrównoważonego rozwoju, jednak często różnią się co do sposobu osiągania celów w tym zakresie.

Zrównoważony rozwój w programie prac Komisji Europejskiej na 2020 r.

Grupa Pracowników w EKES-ie

Cyfryzacja, zmiana klimatu, demografia i globalizacja to cztery najważniejsze priorytety polityczne w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji. By sprostać wyzwaniom w tych dziedzinach, potrzebny jest nowy, zrównoważony model przemysłowy, który zapewni sprawiedliwą transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki ekologicznej. Doświadczenia z przeszłości (takie jak ruch „żółtych kamizelek”) uczą, że te pilnie potrzebne środki nie zyskają powszechnego poparcia, jeżeli nie będą uwzględniać pracowników i przyniosą obciążenia tylko tej grupie.

Nowe wzorce dla społeczeństw w Europie

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła równouprawnienie płci jednym z priorytetów przyszłej kadencji, jednocześnie w etap transpozycji wchodzi unijna dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. To moment, kiedy trzeba na nowo zdefiniować zależności między równością płci, godzeniem życia zawodowego i rodzinnego, rodzicielstwem, sytuacją współczesnych rodzin, osób potrzebujących opieki i ich opiekunów, starzeniem się społeczeństw i demografią.

Wydarzenia kulturalne

Fotografia i film na zakończenie działalności kulturalnej EKES-u w 2019 r.

Tegoroczny program kulturalny EKES-u zamkną: wystawa fotograficzna, która przedstawia jeden z najważniejszych obiektów dziedzictwa przemysłowego Chorwacji, oraz prowokujący do myślenia film, w którym nową normą staje się odmienność.