EKES opowiada się za ambitnym budżetem UE wynoszącym przynajmniej 1,3% DNB UE

Podczas debaty plenarnej we wrześniu na temat wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 z udziałem Günthera Oettingera (komisarza do spraw budżetu i zasobów ludzkich) EKES, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, zaapelował o ambitny budżet wynoszący przynajmniej 1,3% DNB. Tak wysoki budżet zapewni UE narzędzia, by sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Porozumienie w sprawie solidnego budżetu osiągnięte przed wyborami europejskimi w maju 2019 r. byłoby istotnym przesłaniem politycznym i zagwarantowałoby, że bez opóźnień mogłyby się rozpocząć istotne programy wydatków.

W odniesieniu do propozycji budżetowej Komisji Javier Doz Orrit, sprawozdawca opinii EKES-u w tej sprawie, stwierdził: „Popieramy strukturę i priorytety propozycji, a także środki zmierzające do uproszczenia, elastyczności i synergii, lecz ze względu na stan gospodarki UE dalsze zmniejszenie ilości środków jest niedopuszczalne”.

Günther Oettinger przedstawił argumenty za planowanym cięciem budżetu z 1,16% do 1,11% DNB. Podstawą tej decyzji jest wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE, które spowoduje spadek dochodów, oraz niechęć niektórych państw członkowskich do większego udziału w budżecie. Propozycja Komisji musi być ambitna, lecz zarazem realistyczna, by można było ostatecznie osiągnąć jednogłośne porozumienie.

Członkowie EKES-u stwierdzili, że pod żadnym pozorem nie mogą się zgodzić na ostre cięcia budżetu na politykę spójności lub WPR. Należy przynajmniej utrzymać obecny poziom środków na oba te kierunki polityki.

Komisarz wyraził ubolewanie z powodu cięć budżetu na te programy, lecz uznał je za uzasadnione. Są one konsekwencją zmniejszenia budżetu i wprowadzenia nowych priorytetów politycznych.

W tym względzie EKES popiera wprowadzenie do budżetu nowych zasobów własnych, by zwiększyć dochody. Wyraża jednak ubolewanie, że propozycja Komisji uwzględnia tylko część propozycji Grupy Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych.

Powiązane oświadczenia:

Przewodniczący Luca Jahier

Sprawozdawca Javier Doz Orrit