Wszelkie nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności muszą zostać zabronione, a wszystkie podmioty muszą być chronione

Nieuczciwe praktyki handlowe powodują negatywne skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Łańcuch dostaw żywności jest na takie praktyki szczególnie podatny, co Komisja uznała. Niemniej wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności nie idzie wystarczająco daleko.

„Wzrasta koncentracja siły w łańcuchu żywności, a rolnicy, pracownicy, MŚP i konsumenci ucierpią najbardziej. Nie wystarczy podejście polegające na minimalnej harmonizacji. Potrzebne są nam unijne ramy prawne zakazujące wszelkich nadużyć” – ponownie stwierdza Peter Schmidt. Ponadto prawodawstwo musi także objąć rolnicze produkty nieżywnościowe oraz paszę.

Kolejna propozycja EKES-u odnosi się do mechanizmów egzekwowania, które muszą być znacznie silniejsze i zapewniać anonimowość osób skarżących. Egzekwowanie przepisów mogłoby przybrać formę specjalnej procedury z udziałem rzecznika praw obywatelskich, powództwa zbiorowego i egzekwowania prawa przez organy władzy publicznej. Pisemne umowy powinny stać się obowiązkowe, by ułatwić procedurę składania skarg, co zapewniłoby także większą sprawiedliwość w negocjacjach.

Jeśli chodzi o zakres ochrony, EKES uważa, że konieczne jest rozszerzenie go na wszystkie podmioty w UE i poza nią, gdyż nawet jeśli ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych padną duże podmioty, niewątpliwie skutki odczują najsłabsze elementy łańcucha.

Ponadto nie do zaakceptowania jest sprzedaż żywności poniżej kosztu produkcji. „Domagamy się skutecznego zakazu sprzedaży towarów poniżej kosztów produkcji w handlu żywnością – podkreślił Peter Schmidt. Producenci, podobnie jak rolnicy, muszą otrzymać uczciwą i sprawiedliwą cenę. Powinni otrzymywać dochód pozwalający na inwestycje, innowacje i zrównoważoną produkcję”. (sma)