Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Bez pokoju nie ma wzrostu, dobrobytu ani przyszłości

O pokój warto walczyć bez ustanku.

Za rację bytu Unii Europejskiej zawsze uznawano fakt, że przez ponad 70 lat gwarantowała ona pokojowe stosunki między swoimi członkami. Innym osiągnięciem Europy jest umożliwienie państwom byłego bloku wschodniego ponownej integracji z Zachodem, co nigdy nie byłoby możliwe w tak krótkim czasie bez Unii Europejskiej. Unia Europejska daje ludziom poczucie przynależności i promuje europejską tożsamość.

Do odnotowania

22–23 listopada 2018, Ateny, Grecja

12. edycja organizowanego przez EKES seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów - Potwierdzenie wartości europejskich

28 listopada 2018 r., Bruksela

Organizowany przez EKES szczyt konsumentów

12–13 grudnia 2018 r., Bruksela

Sesja plenarna EKES-u

W skrócie

Delegacja EKES-u debatowała z albańskimi partnerami o dialogu społecznym i polityce na rzecz młodzieży

W dniach 24–25 września br. członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego spotkali się w Tiranie z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Albanii w celu omówienia stanu dialogu społecznego w Albanii i polityki dotyczącej młodzieży oraz udziału młodzieży w życiu kraju.

Pięć pytań do Eleonory Di Nicolantonio

Eleonora Di Nicolantonio to nowa kierownik Departamentu Komunikacji, która 1 października 2018 r. przejęła tę funkcję po Peterze Lindvaldzie Nielsenie.

#JubelFestival – członkowie EKES-u dyskutują o nowych pomysłach dotyczących przyszłości Europy

W sobotę 22 września 2018 r. w parku Leopolda w Brukseli odbył się Jubel Festival – pierwszy belgijski festiwal poświęcony demokracji europejskiej – który pozwolił na wymianę poglądów i stanowił okazję do uczenia się. Członkowie EKES-u Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert i Daniel Mareels poprowadzili debatę na temat przyszłości Europy, która miała szczególnie aktualny wydźwięk wobec zbliżających się wyborów europejskich.

 

Zrozumieć Europę w swym języku ojczystym

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest gospodarzem wystawy pt. „UE mówi twoim językiem”, upamiętniającej 60. rocznicę przyjęcia pierwszego aktu prawnego Unii Europejskiej, czyli rozporządzenia nr 1/58 określającego języki, których instytucje UE miały używać. Wystawa jest hołdem złożonym wielojęzycznej Europie i jej bogactwu.

Wiadomości EKES-u

Projekty z 27 państw rywalizują o Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018

#CivSocPrize @EU_EESC

EKES otrzymał 148 zgłoszeń w konkursie o Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego, która w tym roku zostanie przyznana za innowacyjne inicjatywy promujące tożsamość, wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), głos zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE, w czerwcu rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do nagrody wynoszącej 50 tys. EUR. Do 7 września napływały zgłoszenia od kandydatów z 27 państw członkowskich UE, co pokazuje, że zainteresowanie społeczeństwa obywatelskiego nagrodą wzrosło od 2017 r., kiedy reprezentowane było tylko 20 państw.

EKES opowiada się za ambitnym budżetem UE wynoszącym przynajmniej 1,3% DNB UE

Podczas debaty plenarnej we wrześniu na temat wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 z udziałem Günthera Oettingera (komisarza do spraw budżetu i zasobów ludzkich) EKES, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, zaapelował o ambitny budżet wynoszący przynajmniej 1,3% DNB. Tak wysoki budżet zapewni UE narzędzia, by sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Porozumienie w sprawie solidnego budżetu osiągnięte przed wyborami europejskimi w maju 2019 r. byłoby istotnym przesłaniem politycznym i zagwarantowałoby, że bez opóźnień mogłyby się rozpocząć istotne programy wydatków.

Na konferencji EKES-u apeluje się o prawdziwe zaangażowanie na rzecz ambitnej polityki spójności po 2020 r.

Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące polityki spójności po 2020 r. zawierają wiele pozytywnych aspektów, lecz nie sięgają wystarczająco daleko. Budżet polityki spójności, który jest o 10 % mniejszy od poprzedniego, nie wystarczy do zaspokojenia potrzeb obecnego programu politycznego i środowiska. W związku z wyzwaniami stojącymi przed UE konieczne jest osiągnięcie przed wyborami europejskimi w 2019 r. ostatecznego porozumienia w sprawie budżetu UE na lata 2021–2027.

Zniwelowanie przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami zwiększyłoby PKB Europy o 16 mld EUR

Przepaść cyfrowa między kobietami a mężczyznami jest konsekwencją dyskryminacji wobec kobiet, która zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie. EKES zaleca podejście wielopoziomowe oraz całościowe strategie dotyczące różnych przyczyn nierówności.

Należy zagwarantować odpowiednią ochronę socjalną wszystkim pracownikom, niezależnie od rodzaju ich stosunku pracy

Dostęp do ochrony socjalnej jest kluczowym elementem bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, jednakże dla wielu ludzi czynnych na rynku pracy w Europie, zwłaszcza dla osób zatrudnionych w ramach nowych form pracy lub działających na własny rachunek, dostęp ten jest coraz mniej adekwatny, ostrzegł Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w opinii w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego zalecenia w sprawie dostępu do ochrony socjalnej.

Europejska inicjatywa obywatelska „Minority SafePack” w EKES-ie

Na sesji plenarnej Komitetu w dniu 20 września organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej (ECI) „Minority SafePack” przedstawili swój wniosek, którego celem jest poprawa ochrony mniejszości narodowych i językowych w Europie.

Przepisy dotyczące konsumentów powinny zarówno chronić konsumentów, jak i pomagać przedsiębiorstwom handlowym w stawieniu czoła trudnościom powodowanym przez dynamicznie rozwijający się handel elektroniczny w Europie.

Na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 20 września europejscy przedstawiciele przedsiębiorców i konsumentów z umiarkowanym entuzjazmem przyjęli zaproponowany przez Komisję nowy ład dla konsumentów. Ustalając swoje stanowisko w sprawie pakietu, Komitet zastanawiał się, czy nowy ład faktycznie jest spełnieniem obietnicy o dostosowaniu prawa konsumenckiego w Europie do ery cyfrowej. Zdaniem EKES-u należało się skupić przede wszystkim na egzekwowaniu istniejących przepisów w zakresie ochrony konsumenta.

EKES apeluje, by sztuczna inteligencja sprzyjała włączeniu społecznemu – przy wprowadzaniu inteligentnej technologii w środowisku pracy najważniejszy ma być pracownik

UE musi czuwać nad tym, by rewolucja sztucznej inteligencji nie zagrażała jakości pracy w Europie. W swym przyjętym na sesji plenarnej we wrześniu sprawozdaniu Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Europejski dowodzi, że interakcje pracowników z maszynami trzeba uregulować, tak by ludzie nigdy nie stali się wykonawcami poleceń maszyn.

Wszelkie nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności muszą zostać zabronione, a wszystkie podmioty muszą być chronione

Nieuczciwe praktyki handlowe powodują negatywne skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Łańcuch dostaw żywności jest na takie praktyki szczególnie podatny, co Komisja uznała. Niemniej wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności nie idzie wystarczająco daleko.

EKES apeluje o obowiązkowe środki dotyczące platform internetowych w celu przeciwdziałania dezinformacji

Społeczne platformy medialne powinny mieć charakter bardziej odpowiedzialny i przestrzegać surowych zasad. Komitet zgadza się z Komisją Europejską, że stanowiłoby to ogromny krok naprzód w przeciwdziałaniu dezinformacji. Jednak we wniosku Komisji brak praktycznych kroków na rzecz osiągnięcia tych celów. W opinii sporządzonej przez Martina Sieckera i przyjętej na sesji plenarnej EKES-u w dniu 19 września 2018 r. EKES wzywa Komisję do zatwierdzenia obowiązkowych środków.

Nowy wniosek Komisji w sprawie rynku cyfrowego zapewni ochronę MŚP

Nowe rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku cyfrowego przedstawione przez Komisję Europejską zapewni ochronę nie tylko konsumentom handlu elektronicznego, ale także – po raz pierwszy – MŚP. Przedsiębiorstwa działające w ramach platform cyfrowych i wyszukiwarek będą mogły rozwiązywać ewentualne konflikty na drodze pozasądowej. Postępy te podkreślono w opinii opracowanej przez Marca Vezzaniego i przyjętej na sesji plenarnej EKES-u w dniu 19 września 2018 r.

Plan działania KE w dziedzinie środowiska – zbyt mało ambicji i zasobów

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) ostrzegł, że plan działania na rzecz środowiska, którego celem jest poprawa słabego i nierównego wdrożenia przepisów z dziedziny ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem w UE, jest zdecydowanie zbyt mało ambitny i przeznaczono nań zbyt mało zasobów, a zaproponowane w nim środki są zbyt słabe, by odpowiednio i jednakowo ukarać nieprzestrzeganie przepisów przez państwa członkowskie.

EKES popiera propozycje Komisji w sprawie inwestowania w inteligentną, bezpieczną i zrównoważoną mobilność

Na sesji plenarnej EKES-u 20 września 2018 r. przewodniczący EKES-u Luca Jahier i europejska komisarz ds. transportu Violeta Bulc wzięli udział w ożywionej debacie dotyczącej mobilności. Głównym przedmiotem debaty były odpowiednie ramy regulacyjne dotyczące sprawnie funkcjonującego jednolitego europejskiego obszaru transportu, cyfryzacja techniki transportu lądowego, lepsza interoperacyjność różnych systemów elektronicznych opłat drogowych oraz inwestycje w czystą energię elektryczną.

EKES opowiada się za wzmocnieniem instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r.

Wzmocnienie budżetu, większa synergia między sieciami, ciągłe wsparcie techniczne, potwierdzone zobowiązanie do inwestowania w projekty w zakresie energii elektrycznej oraz podwójne, cywilno-wojskowe zastosowanie infrastruktury. W opinii, którą przygotowali wspólnie Aurel Laurențiu Plosceanu i Graham Watson i którą przyjęto na sesji plenarnej 19 września 2018 r., EKES zdecydowanie poparł nowe rozporządzenie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na lata 2021–2027 i wskazał, gdzie możliwe są udoskonalenia.

Aktualności z Grup

Europejski model społeczny – czy stać nas na jego utrzymanie w zglobalizowanym świecie?

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Abyśmy mogli zachować skuteczność polityki społecznej, potrzebujemy sukcesu gospodarczego. Aby europejski model społeczny pozostał zrównoważony, musimy poprawić jego wydajność i zwiększyć produktywność Europy. Takie były główne wnioski z dyskusji nt. „Europejski model społeczny – czy stać nas na jego utrzymanie w zglobalizowanym świecie?”, która odbyła się 27 września 2018 r. w Sopocie.

Odwrócić eurosceptycyzm

Grupa Pracowników EKES-u

Grupa Pracowników zebrała się w tym miesiącu w Wiedniu, by omówić austriacką prezydencję w Radzie UE i zagrożenia, na jakie narażeni są pracownicy i obywatele w Europie, jak również strategie, jakie powinny przyjąć związki zawodowe, by poradzić sobie z tymi zagrożeniami.

Zwalczanie populizmu leży w interesie nas wszystkich

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Postęp gospodarczy i stabilność społeczna to dwa znakomite rodzaje broni przeciwko eurosceptycyzmowi, lecz one same nie wystarczą. Na konferencji zorganizowanej we współpracy z Izbą Pracy w Feldkirch Vorarlberg, Austria, 11 października 2018 r., Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie zastanawiała się, w jaki sposób i dlaczego populizm pojawił się w UE i zwracała uwagę na istotną rolę, jaką społeczeństwo obywatelskie może odgrywać w jego zwalczaniu.

Wydarzenia kulturalne

Potwierdzenie wartości europejskich

Rola społeczeństwa obywatelskiego w ochronie, promowaniu i wzmacnianiu naszego dziedzictwa wartości, w perspektywie nadchodzących europejskich wyborów

Podczas 12. seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów, które odbędzie się w Atenach w dniach 22 i 23 listopada, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjrzy się wartościom europejskim jako części dziedzictwa europejskiego.

Edvard Stepančič: konstruktywizm ponad granicami

Równolegle do październikowej sesji plenarnej zorganizowana zostanie wystawa malarska we Foyer 6 zatytułowana „Edvard Stepančič: konstruktywizm ponad granicami“. Będzie można na niej zobaczyć 21 oryginalnych dzieł sztuki pochodzących z prywatnej kolekcji. Wystawę zainauguruje przewodniczący EKES-u Luca Jahier w środę, 17 października, o godz. 13.00.

Materiał do przemyśleń

W listopadzie EKES będzie gospodarzem wystawy zatytułowanej Food for Thought, obejmującej 25 obrazów olejnych znanego artysty Bruce’a Thurmana. Przedstawiona w formie ilustrowanej książki kucharskiej, wystawa jest podróżą po różnych przepisach kulinarnych Europy ukazującą różne kultury żywienia.