Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) z zadowoleniem przyjął fakt, że Komisja rozważa rozszerzenie głosowania większością kwalifikowaną – wymagającego od Rady przyjmowania wniosków w procedurze współdecyzji z Parlamentem Europejskim – na większą liczbę obszarów polityki społecznej.

Angażowanie Parlamentu w proces legislacyjny UE na takich samych prawach co Rada ma w tej dziedzinie szczególne znaczenie ze względu na fakt, że kwestie społeczne dotyczą bezpośrednio zwykłych obywateli i wpływają na spójność społeczną, która ma kluczowe znaczenie dla przetrwania UE, jak stwierdził EKES w opinii przyjętej na wrześniowej sesji plenarnej.

W niektórych dziedzinach polityki społecznej decyzje wciąż wymagają jednomyślności Rady.

„Należy uczynić z Parlamentu Europejskiego prawdziwego partnera działającego na równych prawach w ramach unijnego procesu decyzyjnego w dziedzinie polityki społecznej. To ważne podstawy umożliwiające większą sprawiedliwość społeczną i demokrację. Jeżeli w Traktacie ujęte są służące temu środki, na co czekamy, by je zastosować?” – pytał sprawozdawca opinii Christian Bäumler.

EKES położył szczególny nacisk na fakt, że głosując kwalifikowaną większością, UE nadal wypełniałaby swoje zobowiązania dotyczące zasady pomocniczości.

Komitet opowiedział się za pełnym przejściem na głosowanie większością kwalifikowaną w dziedzinie niedyskryminacji, zaleceń dotyczących opieki społecznej i ochrony pracowników, a także decyzji dotyczących warunków zatrudnienia obywateli państw trzecich legalnie zamieszkałych na terenie UE. (ll)