Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wyraził ubolewanie, że nie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły globalne porozumienie w sprawie migracji, które jego zdaniem stanowi doskonałą okazję do poczynienia postępów w kształtowaniu jednolitego stanowiska UE dotyczącego migracji na szczeblu globalnym.

W opinii z inicjatywy własnej dotyczącej wdrażania globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji w oparciu o wartości UE EKES podkreśla, że porozumienie jest niewiążące, dlatego nie stwarza nowych zobowiązań dla państw członkowskich UE.

Natomiast jego treść opiera się w pełni na kluczowych wartościach UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawne, jak również poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).

„Porozumienie samo w sobie nie jest rewolucyjne ani radykalne, lecz oferuje wielostronne ramy współpracy krajów pochodzenia i tranzytu oraz krajów przyjmujących” – powiedział sprawozdawca opinii José Antonio Moreno Díaz.

EKES, który jest instytucją unijną najgłośniej opowiadającą się za bezpieczną i uporządkowaną migracją, stara się również zmobilizować do debaty instytucjonalnej na ten temat wewnątrz UE.

José Antonio Moreno Díaz dodał, że porozumienie może być dobrym punktem wyjścia do opartej na faktach dyskusji na temat migracji, by zastanowić się nad sposobami pogodzenia odmiennych postaw różnych państw UE. (ll)