Z punktu widzenia przystąpienia Czarnogóry do UE jednym z priorytetów jest reforma polityki społecznej

Członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego Czarnogóry spotkali się 17 lipca w Podgoricy w celu przedyskutowania stopnia zaawansowania negocjacji akcesyjnych Czarnogóry i dalszych prac z tym związanych, a następnie przyjęli wspólną deklarację.

Wspólny Komitet Konsultacyjny UE–Czarnogóra (WKK) zaapelował o większe wysiłki rządu Czarnogóry w celu spełnienia kryteriów zamknięcia rozdziałów negocjacyjnych, zwłaszcza kryteriów tymczasowych dotyczących praworządności.

Jeżeli chodzi o politykę społeczną i zatrudnienie, WKK podkreślił znaczenie prawa pracy jako podstawy reform strukturalnych rynku pracy, które byłyby korzystne dla ogólnej sytuacji gospodarczej i społecznej tego kraju. Z myślą o swobodnym przepływie pracowników WKK wezwał władze Czarnogóry do rozpoczęcia w odpowiednim czasie przygotowań do udziału w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz europejskiej sieci służb zatrudnienia EURES, a także do zastosowania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli chodzi o sytuację mediów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, WKK wyraził zaniepokojenie wolnością prasy, zwłaszcza w odniesieniu do krajowego nadawcy publicznego RTCG.

Następne, 12. posiedzenie WKK odbędzie się w Brukseli w drugim półroczu 2018 r. WKK składa się z dwunastu członków, po sześciu z każdej strony, którzy reprezentują EKES i społeczeństwo obywatelskie Czarnogóry. (ks)