Europa musi uczynić więcej, by chronić kobiety z niepełnosprawnością

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał instytucje i państwa członkowskie UE do wzmożenia wysiłków na rzecz ochrony kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością, które nadal doświadczają wielorakich form dyskryminacji w europejskim społeczeństwie, ze względu zarówno na płeć, jak i niepełnosprawność, co często prowadzi do ich społecznego wykluczenia.

Pomimo tego, że 40 mln kobiet z niepełnosprawnością stanowi 16% ogółu populacji kobiet w Europie, są one jedną z najbardziej wrażliwych i zmarginalizowanych grup w społeczeństwie europejskim.

EKES stwierdził w przyjętej w lipcu opinii, że UE i jej państwa członkowskie nie posiadają skutecznych ram prawnych zapewniających poszanowanie i ochronę praw człowieka wszystkich kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością.

Kobiety z niepełnosprawnością potrzebują szczególnego wsparcia, a tymczasem nie są odpowiednio uwzględniane w żadnej unijnej polityce – ani tej dotyczącej kobiet, ani w strategii na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wygląda to tak, jakby ich nie było lub jakby były mniej wartościowe od reszty społeczeństwa – oznajmiła sprawozdawczyni opinii Gunta Anča.

EKES wezwał UE i jej państwa członkowskie do wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a szczególnie jej artykułu 6 dotyczącego kobiet z niepełnosprawnością.

Podkreślił, jak ważne jest, by kraje UE przystąpiły do konwencji stambulskiej o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, na którą kobiety z niepełnosprawnością narażone są trzy do pięciu razy częściej niż kobiety pełnosprawne.

Opinia zostanie uwzględniona jesienią w przyszłym sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego na ten sam temat. (ll)