EKES wyraża zastrzeżenia do planu działania w zakresie technologii finansowej

Konieczne jest dostosowanie proponowanych przez Komisję Europejską środków w zakresie rozwoju technologii dla sektora finansowego (FinTech) w Europie, tak by osiągnąć równowagę między stymulowaniem rynku a bezpieczeństwem i stabilnością systemu finansowego i gospodarczego. Zdaniem EKES-u proponowany plan działania jest odpowiednią podstawą, lecz niezbędne są dodatkowe działania w celu wykorzystania pełnego potencjału technologii finansowej i zagwarantowania wszystkim uczestnikom rynku pewności, ochrony i równych warunków rynkowych.

EKES uważa, że podmioty z branży finansowej powinny podlegać tym samym przepisom co sektor finansowy, zwłaszcza w odniesieniu do odporności, cyberbezpieczeństwa i nadzoru, a także że potrzebne są przepisy zapewniające jednolity rozwój technologii finansowej w UE. Komisja powinna doprecyzować odpowiedzialność przedsiębiorstw oferujących usługi w chmurze za ochronę danych osobowych, które są przez nie przechowywane, i opracować ewentualne przepisy.

Jednak EKES popiera plan działania Komisji, gdyż może się on przyczynić do urzeczywistnienia unii rynków kapitałowych, UGW oraz jednolitego rynku cyfrowego. EKES przyjmuje z zadowoleniem także wnioski Komisji w sprawie skutecznych ram dotyczących finansowania społecznościowego, gdyż gwarantują one nowe możliwości, większą pewność i ochronę wszystkim uczestnikom rynku. Lecz przynajmniej na początkowym etapie trzeba nawet bardziej się skupić na ryzyku związanym z transakcjami i rynkami finansowania społecznościowego, by je lepiej rozpoznać i w miarę możliwości złagodzić, a także zagwarantować pewność i ochronę dla wszystkich zainteresowanych stron.

Ponadto konieczne jest skuteczniejsze rozwiązanie problemu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i opodatkowania związanymi z finansowaniem społecznościowym, a także wprowadzenie przepisów dotyczących regularnego monitorowania i oceny proponowanego systemu UE. (jk)