EKES przedstawia zalecenia dotyczące przyszłej polityki gospodarczej UE i zarządzania UGW

W lipcu EKES przedstawił propozycje w sprawie programu gospodarczego na następną kadencję i zalecił, by były podstawą nowej strategii gospodarczej UE.

Zdaniem EKES-u przyszła polityka gospodarcza i zarządzanie gospodarcze powinny uwzględniać wyzwania geopolityczne i społeczne takie jak globalne spowolnienie gospodarcze, nierozwiązane spory handlowe, brexit, zmiana klimatu i zmiany demograficzne, rosnące nierówności oraz czwarta rewolucja przemysłowa i przyczyniać się do zwiększenia odporności na kryzysy oraz zrównoważenia modelu gospodarczego. Te wyzwania wymagają dalekosiężnej strategii gospodarczej wraz z jasnymi celami politycznymi i spójniejszymi ramami zarządzania gospodarczego.

Niezbędne jest wyważone umocnienie wszystkich czterech filarów UGW – pieniężnego i finansowego, gospodarczego, społecznego i politycznego – i potrzebna jest pozytywna narracja na temat przyszłego rozwoju gospodarki UE. EKES apeluje między innymi o stworzenie mechanizmu zdolności fiskalnej strefy euro, zrównoważenie środków oddziaływania na podaż i popyt oraz większy udział Parlamentu Europejskiego, partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w kluczowych decyzjach polityki społecznej i gospodarczej.

Jeżeli chodzi o pozytywną konwergencję społeczno-gospodarczą, uważa, że konieczne jest promowanie kształcenia i szkolenia, badań i rozwoju oraz innowacji. Środki te mogą podnieść konkurencyjność gospodarki UE opartą na jej zdolności zwiększenia wydajności i podwyższenia poziomu życia w zrównoważony sposób z zachowaniem neutralności klimatycznej.

Więcej informacji można znaleźć w opiniach: ECO/492 oraz ECO/493 (jk).