Europejski semestr i nowe podejście do zarządzania mają kluczowe znaczenie dla przyszłej polityki gospodarczej UE

EKES stwierdza, że UE powinna odnowić swój system koordynacji polityki gospodarczej i zarządzania gospodarczego w oparciu o nową strategię rozwoju zrównoważonego na okres po 2020 r., by zwiększyć efektywność działań i trwałość wyników.

W związku z tym w niedawno przyjętej opinii EKES popiera propozycję Komisji, by stworzyć silniejsze powiązania między europejskim semestrem a finansowaniem polityki spójności w nowych WRF. Uważa, że tkwi w nich ogromny potencjał, który może poprawić koordynację polityki gospodarczej UE i zarządzanie nią.

Proponuje ponadto, by odnowiony system zarządzania UE opierał się w większym stopniu na zrozumieniu ze strony społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z nim i prowadził do udoskonalenia wielopoziomowej administracji publicznej. W tym kontekście proponuje utworzenie centrum informacji EKES-u dla zainteresowanych stron.

W kolejnej opinii apeluje o ściślejsze powiązanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, jego kontynuacji – programu InvestEU – i innych europejskich lub krajowych programów inwestycji. Zaleca wyznaczenie jasnych celów inwestycyjnych, uproszczenie przepisów i dalsze wskazówki, by osiągnąć większą równowagę geograficzną i sektorową w ramach planu inwestycyjnego dla Europy.

Jeżeli UE wykorzysta europejski semestr jako najistotniejszy aspekt koordynacji polityki gospodarczej, może się on przyczynić do realizacji tych zaleceń. (jk)