Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Nadeszło lato i wakacje! Jest to idealny moment, by nabrać energii, lecz także, by poszerzyć swoje horyzonty: przekroczyć granice, odkryć nowe kultury, nauczyć się nowego języka czy też znaleźć źródła inspiracji.

Po wakacjach instytucje wznowią działalność, co otworzy wiele nowych perspektyw takich jak urzędowanie nowego Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w nowym składzie.

Do odnotowania

W skrócie

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. poświęcona wzmocnieniu pozycji kobiet

EKES poświęca swą sztandarową Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równouprawnienie płci

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń na 2019 r.

 

EKES gospodarzem spotkania UE–Chiny poświęconego normalizacji bezpieczeństwa dźwigów

Z inicjatywy członka EKES-u Antonella Pezziniego Komitet gościł 9 lipca 2019 r. przedstawicieli organów regulacyjnych z Chińskiej Republiki Ludowej.

 

Nowe publikacje

Osiągnięcia EKES-u w 2018 r. – patrząc wstecz, patrząc w przyszłość

W broszurze pt. „Osiągnięcia EKES-u w 2018 r. – patrząc wstecz, patrząc w przyszłość” omówiono niektóre najważniejsze działania Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w 2018 r.

Wiadomości EKES-u

Fińska prezydencja UE przedstawia program oparty na zrównoważoności i dobrobycie

Gościem na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) 18 lipca br. była fińska minister spraw społecznych i zdrowia Aino-Kaisa Pekonen, która przedstawiła program prezydencji Finlandii. Kładzie się w nim szczególny nacisk na zrównoważoność i na dobrostan obywateli. Aino-Kaisa Pekonen podkreśliła również, że wśród priorytetów prezydencji znajduje się wzmacnianie praworządności i wartości UE. 

Conny Reuter stwierdza: „Naszym zadaniem jest krzewienie dialogu obywatelskiego postępowej Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu”

Na sesji plenarnej 18 lipca Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zorganizował debatę z Connym Reuterem, współprzewodniczącym Grupy Łącznikowej EKES-u ds. Europejskich Organizacji i Sieci Społeczeństwa Obywatelskiego.

Conny Reuter przedstawił wnioski i zalecenia wynikające z Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2019, które odbyły się w połowie czerwca w Brukseli i dotyczyły zrównoważonej demokracji. Poruszył również rolę Grupy Łącznikowej powołanej w 2004 r. jako jedyny organ w ramach UE mający na celu zapewnienie stałego dialogu między instytucjami UE a europejską siecią organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE.

Bez silnego europejskiego sektora akumulatorów producenci samochodów mogą opuścić UE

EKES popiera opracowany przez Komisję Europejską unijny plan działania na rzecz baterii, ale zaznacza, że należy pójść w nim jeszcze dalej i szybko go wdrożyć.

Istnieje realne ryzyko, że bardzo duża część europejskiego przemysłu motoryzacyjnego przeniesie produkcję do regionów położonych w pobliżu zakładów produkujących baterie – przede wszystkim do Azji. W sporządzonej przez Colina Lustenhouwera i przyjętej na lipcowej sesji plenarnej opinii EKES poparł strategiczny plan działania Komisji Europejskiej na rzecz baterii. Ostrzegł zarazem, że przewidziane w nim środki muszą być jeszcze bardziej ambitne i że należy go szybko wdrożyć, by zapobiec ewentualnemu przeniesieniu europejskich fabryk samochodowych poza UE.

Gospodarka o obiegu zamkniętym: czas wyzwolić potencjał konsumentów

Do tej pory działania mające na celu pobudzenie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie koncentrowały się na produkcji, nakłanianiu przedsiębiorstw do stosowania modeli biznesowych o obiegu zamkniętym i wprowadzaniu na rynek opcji opartych na obiegu zamkniętym. Nastał teraz dobry moment, by włączyć w te działania konsumentów, tak by mogli dokonywać na co dzień lepszych wyborów zakupowych zgodnych z ideami zrównoważonego rozwoju – stwierdza EKES w przyjętym w lipcu raporcie.

Europejskie rolnictwo powinno stawać się ekologiczne

UE musi kłaść większy nacisk na krótkie łańcuchy dostaw i rolnictwo ekologiczne w celu zachowania europejskiego rolnictwa i zwiększenia jego odporności na nowe wyzwania takie jak zmiana klimatu. Rolnictwo ekologiczne jest również sposobem na zabezpieczenie naszych dostaw żywności i zwiększenie walorów zdrowotnych naszego jedzenia, co podniosłoby jego wartość. Krótkie łańcuchy dostaw pomogą mniejszym gospodarstwom zwiększyć dochody, a także ożywią obszary wiejskie.

Ramy na rzecz odrodzenia przemysłu wytwórczego w Europie muszą opierać się na rzeczywistych potrzebach MŚP

Według EKES-u europejski system produkcji zdoła dokonać skutecznej i konkurencyjnej transformacji w kierunku nowoczesnej gospodarki cyfrowej i przyjaznej dla środowiska tylko wtedy, gdy będzie gotowy znacząco zainwestować w innowacje. Działania planowane przez Komisję Europejską z myślą o lepszym rozwoju systemu produkcji powinny zatem bazować na faktycznej znajomości potrzeb przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP.

Europejski semestr i nowe podejście do zarządzania mają kluczowe znaczenie dla przyszłej polityki gospodarczej UE

EKES stwierdza, że UE powinna odnowić swój system koordynacji polityki gospodarczej i zarządzania gospodarczego w oparciu o nową strategię rozwoju zrównoważonego na okres po 2020 r., by zwiększyć efektywność działań i trwałość wyników.

EKES przedstawia zalecenia dotyczące przyszłej polityki gospodarczej UE i zarządzania UGW

W lipcu EKES przedstawił propozycje w sprawie programu gospodarczego na następną kadencję i zalecił, by były podstawą nowej strategii gospodarczej UE.

Zdaniem EKES-u przyszła polityka gospodarcza i zarządzanie gospodarcze powinny uwzględniać wyzwania geopolityczne i społeczne takie jak globalne spowolnienie gospodarcze, nierozwiązane spory handlowe, brexit, zmiana klimatu i zmiany demograficzne, rosnące nierówności oraz czwarta rewolucja przemysłowa i przyczyniać się do zwiększenia odporności na kryzysy oraz zrównoważenia modelu gospodarczego. Te wyzwania wymagają dalekosiężnej strategii gospodarczej wraz z jasnymi celami politycznymi i spójniejszymi ramami zarządzania gospodarczego.

EKES wzywa Komisję, by lepiej godziła swoje ustawodawstwo w dziedzinie przemysłu i energii z własną polityką klimatyczną

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) apeluje, by Komisja gruntowniej rozważyła warianty strategiczne, które pomogą zarówno ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, a więc przeciwdziałać zmianie klimatu, jak i utrzymać konkurencyjność. Celem musi być lepsze chronienie i promowanie zasobochłonnych i energochłonnych gałęzi przemysłu UE, w przeciwnym razie bowiem Europa naraża się na ryzyko, że straci miejsca pracy na rzecz gospodarek mniej ekologicznych i nie doprowadzi do zamierzonego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Unia energetyczna musi stać się częścią codziennego życia Europejczyków

W swej dorocznej opinii na temat stanu unii energetycznej EKES podsumowuje dotychczasowe postępy w tym zakresie i wzywa Unię Europejską do większego skupienia się na aspektach społecznych.

„Unia energetyczna nie jest jeszcze rzeczywistością. Może ona nią być, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących polityki UE, jednak nie jest ona jeszcze realnym elementem codziennego życia obywateli Europy”. Te zdecydowane słowa padły z ust Christophe'a Quareza na lipcowej sesji plenarnej. Zacytował on swoją własną opinię przyjętą przez Zgromadzenie i stwierdził, że transformacja energetyki nie dokonała się jeszcze na poziomie lokalnym. „Po tym, jak unijni decydenci ustanowili podstawy unii energetyczne, wiele pozostaje jeszcze do zrobienia w ciągu najbliższych kilku lat” – dodał.

EKES wzywa do podjęcia działań na szczeblu europejskim, by zapewnić partycypacyjny rozwój technologii łańcucha bloków

Technologie łańcucha bloków i rozproszonego rejestru (DLT), wiązane pierwotnie z kryptowalutami, są w istocie bardzo uniwersalne i mogą być z pożytkiem stosowane w gospodarce społecznej. Ważne jest jednak, aby je odpowiednio uregulować i ukierunkować na przynoszenie korzyści wszystkim, umożliwiając uczestnictwo każdemu – stwierdza EKES w sprawozdaniu ogłoszonym na lipcowej sesji plenarnej.

Aktualności z Grup

Grupa Pracodawców spotka się dwa razy w Finlandii, by omówić sztuczną inteligencję i przyjazną dla biznesu UE

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Grupa Pracodawców EKES-u zorganizuje dwie konferencje w Finlandii, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Pierwsze wydarzenie odbędzie się pod koniec sierpnia i dotyczyć będzie inteligentnej Europy.

Oświadczenie Grupy Pracowników w sprawie kryminalizacji solidarności

Grupa Pracowników w EKES-ie

W świetle dramatycznej sytuacji humanitarnej w regionie Morza Śródziemnego, charakteryzującej się nieposzanowaniem zasad i wartości UE oraz pogarszającej się w ostatnich tygodniach, Grupa Pracowników stwierdza...

Grupa „Różnorodność Europy” udaje się do Helsinek, aby omówić zrównoważony wzrost i sposoby zwiększenia konkurencyjności UE

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

W dniach 16 i 17 września Grupa „Różnorodność Europy” zorganizuje nadzwyczajne posiedzenie w Helsinkach. Zgodnie z priorytetami fińskiej prezydencji Rady UE, wynikającymi z jej motta Zrównoważona Europa – zrównoważona przyszłość, Grupa „Różnorodność Europy” skupi się na trzech filarach ułatwiających zrównoważony wzrost gospodarczy i zwiększających konkurencyjność UE, a mianowicie na biogospodarce i Europie neutralnej dla klimatu, na cyfryzacji i infrastrukturze.