W propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej budżetu brakuje politycznej ambicji

Propozycje Komisji dotyczące wieloletnich ram finansowych (WRF) UE na lata 2021–2027 nie idą wystarczająco daleko i brakuje w nich politycznej ambicji – to był jeden z głównych wniosków z konferencji w tej sprawie, która odbyła się w EKES-ie. Pożądane jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie odpowiedniego i stosownie zreformowanego długoterminowego budżetu.

Uczestnicy konferencji EKES-u przyjęli do wiadomości ograniczenia dotyczące kolejnych WRF i przyjęli z zadowoleniem liczne pozytywne aspekty wniosku Komisji, lecz wyrazili także zaniepokojenie rosnącymi rozbieżnościami między obawami i oczekiwaniami obywateli a ograniczonymi uprawnieniami instytucjonalnymi i zasobami finansowymi, jakimi obecnie dysponuje UE. W dokumencie Komisji nie udało się właściwie odnieść do tych rozbieżności, z czego wynika potrzeba jego przeglądu.

Stefano Palmieri, przewodniczący Sekcji ECO w EKES-ie, zgodnie z Parlamentem Europejskim wezwał przywódców UE, aby podnieśli obecny pułap wydatków UE do 1.3% DNB.

Omawiany był nie tylko rozmiar, ale również struktura, rozdział i narzędzia proponowanego budżetu. Uczestnicy przedstawiali odmienne poglądy w tych kwestiach.

Chociaż prelegenci zasadniczo przyjęli z zadowoleniem dodanie nowych priorytetów politycznych, postulowali przeprowadzenie pogłębionej analizy nowych narzędzi politycznych, by sprawdzić, czy są odpowiednie i efektywne.

Nowe priorytety nie powinny utrudnić zapewniania zasobów finansowych przeznaczonych na wcześniejsze priorytety, czyli politykę spójności i wspólną politykę rolną, niezależnie od tego, że powinny one przejść gruntowną reformę.

Zatwierdzono więcej warunków dostępu do finansowania z zasobów UE i z zadowoleniem przyjęto nowe instrumenty na rzecz stabilnej UGW. Uczestnicy kwestionowali jednak poziom ambicji i efektywności proponowanych narzędzi i domagali się większej szczegółowości.

Prelegenci zgodzili się, że niezwykle ważne jest osiągnięcie porozumienia w sprawie WRF przed nieformalną Radą Europejską w Sibiu oraz wyborami parlamentarnymi w 2019 r.

Wnioski wynikające z konferencji zostaną wykorzystane w opinii EKES-u, która ma być omawiana na sesji plenarnej we wrześniu 2018 r. (jk)