Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Jak Wam wiadomo, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny obchodził w maju swoje 60 urodziny i dumnie wspominał wszystkie dotychczasowe osiągnięcia. Była to także doskonała okazja, by zastanowić się nad rolą i dalszym rozwojem EKES-u oraz miejscem społeczeństwa obywatelskiego w Europie dziś i w przyszłości – Europie, której podstawowe wartości trzeba zachować i wzmocnić.

Do odnotowania

12 lipca 2018 r., Bruksela

16. posiedzenie wewnętrznej grupy doradczej UE w ramach umowy o wolnym handlu UE–Korea

 

13 lipca 2018 r., Bruksela

1. posiedzenie krajowej grupy doradczej UE w ramach kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej UE–Kanada

 

17 lipca 2018 r., Podgorica

11. posiedzenie wspólnego komitetu konsultacyjnego społeczeństwa obywatelskiego UE–Czarnogóra

 

17 lipca 2018 r., Bruksela

5. posiedzenie sieci podmiotów gospodarczych i społecznych UE–Afryka

Europa w działaniu

Film wideo pt. „Europa w działaniu” upamiętnia 60. rocznicę ustanowienia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Pokazuje on konkretne przykłady działań w obszarach, w których EKES i jego członkowie wywarli namacalny wpływ na życie obywateli Europy na przestrzeni lat.

W skrócie

Prezydencja austriacka w Radzie Unii Europejskiej w 2018 r.

Austria będzie sprawować prezydencję w Radzie Unii Europejskiej od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. Hasłem wybranym przez rząd kanclerza Sebastiana Kurza jest „Europa, która chroni”. Omawiane będą m. in. następujące tematy: bezpieczeństwo i migracja, utrzymanie konkurencji poprzez cyfryzację, stabilność w sąsiedztwie oraz zbliżenie Bałkanów Zachodnich do UE. Prezydencja będzie nadal prowadziła negocjacje dotyczące brexitu. Przed ostatecznym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE, planowanym na 29 marca 2019 r., wszystkie parlamenty krajowe w państwach członkowskich UE powinny ratyfikować ostateczne porozumienie dotyczące brexitu. Prezydencja UE będzie również kontynuować negocjacje dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Gościem lipcowej sesji plenarnej w dniach 11 i 12 lipca 2018 r. będzie minister spraw europejskich Gernot Blümel, który przedstawi program prac i odpowie na pytania członków EKES-u. (eh)

Cyfrowa rewolucja: o nikim nie wolno zapomnieć

Takie było główne przesłanie z konferencji na temat cyfryzacji, którą Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorganizował 19 czerwca br. w Austrii

Detaliczne usługi finansowe: EKES zdobywa poparcie dla swoich postulatów dzięki wydarzeniu lokalnemu zorganizowanemu w Hiszpanii

Na konferencji, którą 24 maja w madryckim przedstawicielstwie Komisji Europejskiej zorganizował członek EKES-u Carlos Trias Pintó, zwrócono szczególną uwagę na konieczność wzmacniania zaufania konsumentów do transgranicznych usług finansowych w Europie, aby zwiększyć udział tych usług, wynoszący dziś zaledwie 7% z całości usług finansowych. Poseł do PE Othman Karas oświadczył, że Parlament Europejski zawrze niektóre główne postulaty EKES-u w swojej odpowiedzi na proponowany przez Komisję „Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych”.

Regiony Europy stopniowo wycofują się z węgla: przypadek Niemiec – analiza EKES-u

Pierwszy okrągły stół na temat „Regiony w okresie przejściowym” odbył się 29 maja 2018 r. w Grevenbroich, Niemcy. Wraz z członkami EKES-u i przedstawicielem Komisji w dyskusji wzięli udział działacze lokalni.

Nie napisano jeszcze podręcznika ery cyfrowej, lecz Europa potrzebuje wskazówek

W dniach 11–13 czerwca na forum światowych mediów Deutsche Welle w Bonn EKES podjął temat cyfryzacji i nierówności

Luis Planas, sekretarz generalny EKES-u, został powołany na stanowisko ministra w rządzie Hiszpanii utworzonym przez Pedra Sancheza.

6 czerwca br. Luis Planas został powołany przez premiera Pedra Sancheza na stanowisko ministra rolnictwa, rybołówstwa i żywności. Posiada on bogate doświadczenie zdobyte podczas 35 lat pracy w dziedzinie spraw wspólnotowych i jest jedną z emblematycznych postaci w historii instytucji europejskich jako dyplomata, wysoki urzędnik Komisji, poseł do Parlamentu Europejskiego i zwolennik silnej, zjednoczonej i solidarnej Unii. Dla tego orędownika sprawy europejskiej „dla UE nie ma alternatywy”.

Madi Sharma z EKES-u wśród 100 osób na świecie, które mają największy wpływ na politykę równości płci

Członkini EKES-u Madi Sharma została wymieniona wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi w polityce równości płci na całym świecie w 2018 r.

Fińska członkini EKES-u Pirkko Raunemaa wyróżniona nagrodą Delegata Roku przyznaną przez tłumaczy ustnych w 2018 r.

Dnia 23 maja w Brukseli Pirkko Raunemaa, fińska członkini Grupy „Różnorodność Europy” w EKES-ie, otrzymała nagrodę Delegata Roku w 2018 r., przyznaną przez fińskich tłumaczy ustnych z Komisji Europejskiej.

Poszerzone kierownictwo EKES-u z wizytą śladami pamięci w Krakowie

W dniach 10–12 czerwca 2018 r. przewodniczący Luca Jahier i poszerzone kierownictwo Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odbyli w Polsce inauguracyjne posiedzenie nowego kierownictwa EKES-u.

W dniu 1 lipca 2018 r. dobiega końca kadencja Petera Lindvalda-Nielsena jako kierownika Departamentu Komunikacji.

Przez dziesięć lat Peter Lindvald-Nielsen współpracował z rzecznikami prasowymi i innymi ekspertami w dziedzinie ilustracji, public relations, grafiki i mediów społecznościowych. Był to czas chwytliwych tytułów, długich i krótkich artykułów, komunikatów prasowych, wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych i gastronomicznych, czas ciężkiej pracy, rozmów i – przede wszystkim – wspólnego śmiechu. Motto Petera to łączenie ludzi poprzez śmiech, gdyż nigdy nie jesteśmy ludźmi bardziej, niż gdy śmiejemy się razem. Peter wzbogacił nasz język. Zachęcał nas do używania słowa TAK zamiast NIE, INWESTOWAĆ zamiast WYDAWAĆ i ROZWIĄZANIE zamiast PROBLEM.

Nowe publikacje

Publikacja cyfrowa – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – 60 lat zaangażowania

Społeczeństwo obywatelskie na rzecz Europy jutra

Komitet, który powstał na mocy traktatów rzymskich w 1957 r., zebrał się na swej pierwszej sesji plenarnej 19 maja 1958 r., czyli 60 lat temu. Od tego czasu historia Komitetu jest związana z procesem integracji europejskiej, w którym EKES nieprzerwanie aktywnie uczestniczył.

Wiadomości EKES-u

W 60. rocznicę swojego powstania EKES obiecuje podjąć zdecydowane i wizjonerskie działania na rzecz lepszej Europy

24 maja w swoim wystąpieniu z okazji 60. rocznicy utworzenia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego jego przewodniczący Luca Jahier wyraził wolę Komitetu, by nie spoczywać na laurach, i nakreślił dla EKES-u kurs przyszłych działań, opierając się na siedmiu priorytetach. Przywódcy UE, którzy omawiają przyszłość Europy, są zgodni, że przestrzeń obywatelska jest i musi pozostać najważniejszym elementem demokracji europejskiej.

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 roku: „Tożsamość, wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie”

Rozwój sytuacji na świecie w ostatnich latach sprawił, że europejski projekt poddawany jest ciężkim próbom. Ani społeczeństwa, ani poszczególne poziomy sprawowania rządów nie były przygotowane na podziały wewnętrzne, poczucie niezadowolenia wśród obywateli i gwałtowny wzrost migracji. Doprowadziło to do nasilenia nastrojów nacjonalistycznych i nadwerężyło wzajemną solidarność.

„Płatności bezpośrednie muszą być przeznaczane wyłącznie dla rolników czynnych zawodowo” – twierdzi EKES i apeluje o specjalną pomoc dla młodych rolników

EKES popiera silną i odpowiednio finansowaną WPR oraz zwiększenie budżetu UE do 1,3 % DNB w odpowiedzi na wzrost gospodarki UE. Należy zapewnić odpowiednie finansowanie WPR w celu zaradzenia niskim dochodom rolników i pracowników rolnych, inflacji i brakowi środków wynikającemu z brexitu, a także dodatkowym wymogom środowiskowym i klimatycznym.

Z 27 butelek jedna polarowa bluza

Skuteczna strategia w zakresie tworzyw sztucznych musi obejmować efektywne kształcenie i szkolenia, by wspierać zachowanie dynamicznej równowagi biosfery. Aby zwiększyć możliwości odzyskiwania tworzyw sztucznych i przyspieszyć przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, niezbędne jest stworzenie zachęt dotyczących wzornictwa i zachowań oraz wspólnych norm technicznych i regulacyjnych.

Nowe formy pracy wymagają bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy

Rozwój elastycznych i nietypowych form zatrudnienia w UE oznacza, że niezwykle ważne jest, by warunki pracy stały się bardziej przejrzyste i przewidywalne dla wszystkich pracowników. Można to najlepiej osiągnąć poprzez dialog społeczny i negocjacje zbiorowe na szczeblu krajowym – twierdzi EKES w swojej opinii w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie przejrzystych warunków pracy.

System VAT w UE musi koniecznie nadążyć za rozwojem sytuacji na rynku

EKES z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji dotyczące programu działań w sprawie VAT, które mają na celu korzyści użytkownika końcowego, lecz wzywa do pewnych modyfikacji. Wzywa państwa członkowskie, aby dołożyły wszelkich starań w celu wdrożenia proponowanych reform i w rozsądnym czasie przeszły do realizacji ostatecznego systemu podatku od wartości dodanej (VAT).

Inwestowanie w systemy obliczeń wielkiej skali będzie korzystne dla naszego dobrobytu, konkurencyjności i zatrudnienia

EKES popiera inicjatywę Komisji Europejskiej zmierzającą do uruchomienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali i stwierdza, że ta kluczowa technologia przyczyni się do rozwiązania najbardziej problematycznych kwestii stojących dziś przed społeczeństwem oraz ostatecznie przyniesie korzyści dla naszego dobrobytu, konkurencyjności i zatrudnienia.

Przyszłość Bałkanów Zachodnich powinna być europejska

W dniu 15 maja w Sofii ponad stu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego przyjęło wspólny przyczynek do szczytu szefów państw UE-Bałkany Zachodnie.

Uczestnicy konferencji wysokiego szczebla wyrazili przekonanie, że rozszerzenie UE, a w szczególności upowszechnianie jej wartości demokratycznych i standardów prawnych w regionie Bałkanów Zachodnich, leży zarówno w interesie krajów tego regionu, jak i UE.

Handel, inwestycje, zabezpieczenie społeczne i solidarność – główne tematy 16. posiedzenia okrągłego stołu UE – Chiny

„Wkład społeczeństwa obywatelskiego wzbogaca wszechstronne partnerstwo między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową i prowadzi do lepszych stosunków międzynarodowych” – stwierdzili zgodnie przewodniczący EKES-u Luca Jahier oraz wiceprzewodniczący chińskiej Rady Społeczno-Gospodarczej Yang Chongui podczas 16. posiedzenia okrągłego stołu między obiema instytucjami.

Warunkiem zawarcia układu o stowarzyszeniu UE–Mercosur są korzyści dla obu stron

 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny podkreśla, że układ nie powinien przynieść szkody żadnemu sektorowi, regionowi czy też krajowi.

Unia Europejska jest największą gospodarką na świecie, a Mercosur – szóstą. W przyjętej na sesji plenarnej w dniu 24 maja opinii w sprawie: „W kierunku układu o stowarzyszeniu między UE a Mercosurem” Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stwierdza, że podpisanie układu o stowarzyszeniu może przynieść duże korzyści obu stronom.

Unia Europejska nie może zapomnieć o swoich wartościach przy rozwijaniu sztucznej inteligencji, twierdzą unijni decydenci.

Na pierwszym szczycie zainteresowanych stron poświęconym sztucznej inteligencji, zorganizowanym 18 czerwca w Brukseli przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i Komisję Europejską, podkreślono, że UE musi dopilnować, aby sztuczna inteligencja była bezpieczna, bezstronna i zgodna z wartościami europejskimi.

3. Europejski Dzień Przedsiębiorstw Gospodarki Społecznej: nadszedł czas, by zyskały one uznanie i rozwinęły działalność

„Nadszedł moment, by w obliczu poważnych wyzwań stojących przed UE przedsiębiorstwa gospodarki społecznej zademonstrowały wartości europejskie” – stwierdziła Ariane Rodert, członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u), która zainaugurowała trzeci Europejski Dzień Przedsiębiorstw Gospodarki Społecznej.

9. edycja dni społeczeństwa obywatelskiego: era cyfrowa wymaga ludzkich umiejętności i właściwego otoczenia prawnego

Obywatelstwo, demokracja i kultura w cyfrowej Europie – tak brzmiało motto dni społeczeństwa obywatelskiego w 2018 r., zorganizowanych przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w Brukseli w dniach 24 i 25 maja.

Często nie dostrzega się korzyści regionalnych wynikających z transformacji energetycznej

W dniu 31 maja Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zorganizował wysłuchanie w sprawie: „Transformacja energetyczna w regionach Europy”, które miało uwypuklić regionalne korzyści gospodarcze z transformacji w kierunku zdecentralizowanych i niskoemisyjnych zasobów energii. Temat ten pozostaje w dużej części niezbadany, mimo że transformacja ma wyraźny wymiar regionalny.

W propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej budżetu brakuje politycznej ambicji

Propozycje Komisji dotyczące wieloletnich ram finansowych (WRF) UE na lata 2021–2027 nie idą wystarczająco daleko i brakuje w nich politycznej ambicji – to był jeden z głównych wniosków z konferencji w tej sprawie, która odbyła się w EKES-ie. Pożądane jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie odpowiedniego i stosownie zreformowanego długoterminowego budżetu.

Aktualności z Grup

W obronie różnorodności

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Wiele razy zwiedzałem były obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau i za każdym razem byłem przerażony skalą okrucieństwa, które ludzie są w stanie wyrządzić innym. Ale pojawiały się też inne odczucia, które zmieniały się wraz z każdą wizytą. A zatem było do przewidzenia, co więcej – można mieć nadzieję – że wizyta rozszerzonego kierownictwa EKES-u w muzeum byłego obozu koncentracyjnego w dniu 12 czerwca skłoni nas do refleksji nie tylko o przeszłości, ale także w dużym stopniu o teraźniejszości i przyszłości.

Przyszłość Europy z perspektywy pracodawców

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Spójniejsza, silniej zjednoczona i mniej biurokratyczna – tak pracodawcy postrzegają Europę przyszłości. Przedstawiciele biznesu pozostają zdecydowanymi zwolennikami Europy i pragną odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej. Uczestnicy konferencji na temat przyszłości Europy z perspektywy pracodawców, która odbyła się 21 czerwca 2018 r. w Madrycie (Hiszpania), wskazali na konkretne przykłady niedociągnięć w UE i zaproponowali rozwiązania na przyszłość.

Wydarzenia kulturalne

Obchody 60. rocznicy EKES-u przy dźwiękach „Pieśni tęsknoty”

Wydarzenie kulturalne upamiętniające 60. rocznicę powstania EKES-u było bez wątpienia niepowtarzalnym i pamiętnym przeżyciem artystycznym łączącym różne elementy zaczerpnięte z szerokiego spektrum kultury i branży twórczej.