Głównym celem prezydencji fińskiej, która zaczęła działać w Radzie UE w dniu 1 lipca, jest zobowiązanie UE do znacznego obniżenia emisji w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. EKES będzie wspierać działania prezydencji na rzecz klimatu i kontynuować prace na rzecz stworzenia unijnych ram wspomagających dla inicjatyw klimatycznych kierowanych przez obywateli i społeczność.

Inne priorytety prezydencji fińskiej to: umocnienie wspólnych wartości i praworządności, zwiększenie konkurencyjności i włączenia społecznego w UE, umocnienie pozycji UE jako światowego lidera działań na rzecz klimatu oraz pełna ochrona bezpieczeństwa obywateli.

W czasie swego przewodnictwa Finlandia będzie musiała stawić czoła wielkim wyzwaniom, w tym nadzorować proces brexitu i negocjacje między państwami członkowskimi w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych (WRF). Na podstawie swoich zaleceń politycznych dotyczących WRF po 2020 r., a zwłaszcza sektorowych wniosków ustawodawczych w sprawie programów wydatków, EKES będzie dążyć do wywarcia pozytywnego wpływu na negocjacje w celu ich terminowego zakończenia.

Zgodnie z hasłem: „Zrównoważona Europa, zrównoważona przyszłość” Finlandia skupi się na propagowaniu ekologicznego podejścia do posiedzeń, organizując wiele z nich w Helsinkach, gdzie odbędzie się sześć nieformalnych posiedzeń ministrów, oraz podając uczestnikom fińską wodę z kranu w karafkach i lokalnie wyprodukowaną żywność ekologiczną.

EKES również odbędzie kilka posiedzeń w kraju sprawującym przewodnictwo w Radzie UE. Prezydium EKES-u zebrało się już w Helsinkach 6 czerwca, a jego trzy Grupy zaplanowały posiedzenia w Finlandii w nadchodzących miesiącach (Pracodawcy 8–9 października, Pracownicy 9 października, Różnorodność Europy 16–17 września). Finlandia sprawuje rotacyjne przewodnictwo po raz trzeci od przystąpienia do UE w 1995 r. Poprzednio przewodniczyła Radzie UE w 1999 r. i 2006 r. Więcej informacji na temat działań podejmowanych przez EKES w czasie fińskiego przewodnictwa można znaleźć w specjalnej broszurze na stronie: https://bit.ly/2XHm6xb.