Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wezwał UE do aktywniejszego reagowania na coraz częstsze naruszenia praworządności w całej UE, obawiając się, że mogą one przerodzić się w prawdziwy kryzys demokracji oraz podstawowych praw i wolności.

W przyjętej na czerwcowej sesji plenarnej opinii EEKS zaapelował o skuteczniejsze i bardziej bezpośrednie zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w opracowanie i wdrażanie gwarancji wymierzonych przeciwko demontażowi praworządności w UE. Wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego angażuje się w podnoszenie świadomości i monitorowanie sytuacji w tym względzie i jest rzecznikami demokracji oraz podstawowych praw i wolności. Z tego powodu to właśnie przeciwko nim wymierzone są w pierwszej kolejności działania rządów autorytarnych.

EKES podkreśla, że ma do odegrania szczególną rolę i jest zobowiązany reagować, gdy działania jego członków i ogółu społeczeństwa obywatelskiego są w UE zagrożone. Wezwał też do lepszej ochrony organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz innych kluczowych podmiotów nadzorujących, takich jak dziennikarze, sygnaliści i obrońcy praw człowieka.

Opinia jest wkładem EKES-u w proces debaty nad dalszym wzmacnianiem praworządności w UE, o który Komisja Europejska zwróciła się niedawno do wszystkich zainteresowanych stron w swym komunikacie.

EKES wyraził również zadowolenie z powodu podejmowanych przez Komisję starań, by wykorzystać dostępne środki do wzmocnienia praworządności w państwach członkowskich. Zarazem odnotował niedostatki w zapobieganiu skoordynowanym atakom na podstawowe prawa i wolności i w podejmowaniu działań naprawczych w tym względzie.