Grupa Pracowników EKES-u

W dniu 25 czerwca w Bukareszcie w Rumunii odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Grupy Pracowników nt. „Prawa pracownicze i konwergencja społeczna: Europa wspólnych wartości”. Oliver Röpke, przewodniczący Grupy Pracowników, pogratulował prezydencji rumuńskiej kilku osiągnięć, które miały zasadnicze znaczenie dla poprawy życia osób pracujących, jak np. ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy i przyjęcie dyrektyw w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

Dyskusje koncentrowały się na najważniejszych wyzwaniach związanych z mobilnością pracowników, zatrudnieniem i konwergencją praw socjalnych w Unii Europejskiej. Marius-Constantin Budăi, rumuński minister pracy i sprawiedliwości społecznej, podkreślił, że potrzebna jest konwergencja gospodarcza, a w szczególności należy zmniejszyć różnice w wynagrodzeniach między krajami zachodnimi i wschodnimi.

Kilku mówców odniosło się do Europejskiego filaru praw socjalnych, który – o ile zostanie prawidłowo wdrożony – może prowadzić do pozytywnej konwergencji. Przywódcy pięciu rumuńskich konfederacji związków zawodowych zwrócili uwagę na wyzwania społeczne i wyzwania związane z zatrudnieniem w Rumunii, w szczególności wysoki poziom ubóstwa, niskie płace, problemy wiążące się z negocjacjami zbiorowymi i dialogiem społecznym oraz wysoki poziom emigracji.

Jeśli chodzi o mobilność siły roboczej, podkreślili, że nawet jeśli może ona przyczynić się do wzrostu gospodarczego i pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru kwalifikacji w UE, utrata zbyt wielu wykwalifikowanych pracowników może mieć szkodliwy wpływ na kraje pochodzenia, jak miało to miejsce w Rumunii, skąd trzy miliony osób wyemigrowało w poszukiwaniu lepszych warunków życia. (mg)

Więcej informacji można znaleźć tutaj