Grupa Pracodawców w EKES-ie

Podatki od osób prawnych to z punktu widzenia wzrostu gospodarczego najbardziej szkodliwa forma opodatkowania. W przeciwieństwie do wyobrażeń opinii publicznej w ciągu ostatnich 40 lat dochody z podatku od osób prawnych stosunku do PKB nie zmniejszyły się. Kraje, które w ostatnich latach zmniejszyły swoje efektywne stawki podatku od osób prawnych, odnotowały w kolejnych latach wzrost inwestycji. Są to niektóre z wniosków niedawnego badania zleconego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na wniosek Grupy Pracodawców.

Wysokie podatki od osób prawnych mogą powstrzymywać działalność biznesową poprzez sprawienie, że niektóre projekty staną się nierentowne, co doprowadzi do obniżenia bazy podatkowej i do obniżenia dochodów z podatków. Wzrost stawki podatkowej od bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) o jeden punkt procentowy średnio prowadzi do spadku BIZ o 3,7%.

Z badań wynika również, że obniżki podatków od osób prawnych niekoniecznie skutkują znaczącymi niedoborami w zakresie finansów publicznych, lecz mogą mniej więcej prowadzić do sytuacji samofinansowania. W przypadku sześciu krajów obniżenie stawek podatku od osób prawnych doprowadziło do wzrostu dochodów. Niższe podatki od osób prawnych oznaczają wyższy wzrost – obcięcie stawki podatkowej o 10 punktów procentowych może podnieść roczny wzrost gospodarczy o 1–2 punkty procentowe.

Badanie to ma być użytecznym i wiarygodnym narzędziem w dyskusji o opodatkowaniu. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji w Unii Europejskiej, gdzie publiczne postrzeganie opodatkowania przedsiębiorstw (zwłaszcza dużych przedsiębiorstw wielonarodowych) jest zakłócone i wykorzystywane przez populistów – stwierdził Krister Andersson, wiceprzewodniczący Grupy Pracodawców. W badaniu podane są dane i konkretne przykłady zaprzeczające tym wyobrażeniom.

Chociaż w ciągu ostatnich 40 lat stawki podatkowe znacząco spadły, dochody z tytułu podatku od osób prawnych jako odsetek PKB są nadal na poziomie zbliżonym do poziomu z lat 80. Dochody z podatku od osób prawnych mieszczą się zasadniczo w przedziale 2–3% PKB, podczas gdy dochody z tytułu opodatkowania wynagrodzeń, VAT i składki na ubezpieczenie społeczne razem wynoszą ponad 30%.

Badanie można pobrać ze strony EKES-u, korzystając z następującego linku: https://europa.eu/!NB43bP. (lj)