EKES wzywa przywódców UE do wzmocnienia międzynarodowej roli euro

W niedawno przyjętej opinii EKES wezwał przywódców UE do wzmocnienia międzynarodowej roli euro. Mocne euro przyczyniłoby się do zapewnienia dobrobytu unijnych obywateli i przedsiębiorstw, afirmacji wspólnych wartości i promowania wspólnych interesów – przekonuje EKES.

Komitet twierdzi również, że do wzmocnienia międzynarodowej roli euro doprowadziłyby z czasem dalsze działania na rzecz zwiększenia wzrostu gospodarczego i odporności oraz zdolności dostosowawczych gospodarek strefy euro. W opinii EKES-u przedstawiono propozycje, które idą dalej niż te zgłoszone przez Komisję Europejską.

Podstawą wzmocnienia gospodarki strefy euro powinno być spójności społecznej, konwergencji gospodarczej, konkurencyjności i innowacji, co z kolei służyłoby wzmocnieniu wspólnej waluty. Należy zmniejszyć rozbieżności między państwami członkowskimi oraz w ich obrębie, gdyż ograniczają one wyniki gospodarcze UE.

EKES wzywa również do przyjęcia bardziej jednolitego podejścia w dyplomacji międzynarodowej i aktywniejszej postawy wobec wspierania wspólnych interesów. Może to przynieść większe możliwości w zakresie handlu.

Kolejnym wyraźnym priorytetem EKES-u jest ukończenie budowy unii gospodarczej i walutowej oraz unii bankowej. Komitet zaleca tu zbadanie możliwości stworzenia płynniejszych i bezpieczniejszych aktywów euro. Mogłyby one rozwiązać problem obecnej fragmentacji rynku obligacji państwowych strefy euro, która nadwyręża zaufanie rynku do jednej waluty.

Dowiedz się więcej o zaleceniach EKES-u w sprawie wzmocnienia międzynarodowej roli euro i o różnorakich korzyściach, jakie przyniosłoby to unijnym obywatelom i przedsiębiorstwom. (jk)