Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drodzy Czytelnicy!

Pod koniec czerwca pożegnaliśmy się z rumuńską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej i, jak zawsze, początek nowego półrocza oznacza nową prezydencję. Po raz trzeci w historii rotacyjne przewodnictwo sprawuje Finlandia, tym razem pod hasłem „Zrównoważona Europa – zrównoważona przyszłość”. Jestem przekonany, że Finlandia dołoży starań, by globalne przywództwo UE w dziedzinie działań na rzecz klimatu stało się rzeczywistością w terenie.

Do odnotowania

22 lipca 2019 r., Ateny, Grecja

Luca , prelegent na posiedzeniu Rady Społeczno-Gospodarczej Grecji

23–24 lipca 2019 r., Ryga, Łotwa

Wysłuchanie publiczne i misja informacyjna nt. „Kształtowanie unijnej agendy w zakresie praw osób niepełnosprawnych na lata 2020–2030” 
 

W skrócie

Delegacja EKES-u udaje się do Hiszpanii, by ocenić wpływ nowych modeli gospodarczych na jednolity rynek europejski

Delegacja EKES-u spotkała się niedawno z przedstawicielami związków zawodowych, organizacji pozarządowych i władz lokalnych w Maladze (Hiszpania) w ramach badania nowych modeli gospodarczych, by ocenić długoterminowy wpływ tych ostatnich na unijny model gospodarczy.

Była przewodnicząca Grupy Pracowników Gabriele Bischoff wybrana do Parlamentu Europejskiego

Gabriele Bischoff, która do niedawna przewodniczyła Grupie Pracowników w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, została wybrana na posłankę do PE w Grupie S&D. Startowała w wyborach z ramienia partii SPD w berlińskim okręgu wyborczym.

 

Diljana Sławowa uczestniczy w spotkaniu na wysokim szczeblu na temat wsparcia UE dla Tunezji

Przewodnicząca Sekcji Stosunków Zewnętrznych EKES-u Diljana Sławowa wzięła udział w międzynarodowym wydarzeniu, które 3 lipca gościł w swoich murach EKES. Na spotkaniu, zatytułowanym „Gospodarka społeczna i solidarna w Tunezji: rola i wsparcie UE”, głos zabrali również inni prelegenci wysokiego szczebla tacy jak tunezyjski minister rolnictwa Samir Taïeb czy dyrektor ds. sąsiedztwa południowego w Komisji Europejskiej – Michael Koehler.

Wiadomości EKES-u

EKES apeluje o sprawiedliwą społecznie transformację energetyczną i stały dialog z obywatelami

Czerwcowa sesja plenarna EKES-u była okazją do debaty z komisarzem Marošem Šefčovičem na temat przyszłości unii energetycznej w Europie oraz do nakreślenia stanowiska Komitetu w sprawie proponowanej strategii UE na rzecz długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

EKES wzywa przywódców UE do wzmocnienia międzynarodowej roli euro

W niedawno przyjętej opinii EKES wezwał przywódców UE do wzmocnienia międzynarodowej roli euro. Mocne euro przyczyniłoby się do zapewnienia dobrobytu unijnych obywateli i przedsiębiorstw, afirmacji wspólnych wartości i promowania wspólnych interesów – przekonuje EKES.

EKES wzywa do poprawy strategii makroregionalnych

EKES wzywa do ulepszenia strategii makroregionalnych i przedstawia opinię rozpoznawczą zawierającą szereg propozycji wykorzystania ich pełnego potencjału.

Start („Grand Départ”) wyścigu Tour de France – EKES organizuje wydarzenie poświęcone czystej mobilności

W związku ze startem wyścigu Tour de France EKES zorganizował 3 lipca prezentację książki poświęconej włoskiemu mistrzowi kolarstwa i bohaterowi czasów wojny Ginowi Bartaliemu, z udziałem autora, dziennikarza Alberta Toscana. Przy tej okazji odbyła się także debata na temat czystej mobilności.

Media powinny przestać postrzegać niepełnosprawność przez pryzmat miłosierdzia

Europejskie media często ukazują osoby z niepełnosprawnościami jednowymiarowo lub wręcz z litością, opierając się na mitach i błędnych wyobrażeniach. Zarazem wciąż nie oferują dostatecznej liczby programów informacyjnych i rozrywkowych, które spełniałyby kryteria pełnej dostępności. Dlatego muszą jeszcze przebyć długą drogę, zanim będą w stanie informować o niepełnosprawności wiernie i we włączający sposób.

Podstawowe usługi powinny być dostępne dla wszystkich

Lepsze wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem promowania podstawowych usług, było jednym z tematów omawianych na czerwcowej sesji plenarnej EKES-u, podczas której członkowie przyjęli opinię z inicjatywy własnej sporządzoną przez Raymonda Hencksa i Krzysztofa Balona.

Apel do przywódców UE, by Europa stała się światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Krajowe rady społeczno-gospodarcze i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny skierowały do przywódców UE apel z Rzymu, gdzie spotkały się w dniach 13–14 czerwca, by omówić swą rolę w zrównoważonym rozwoju Europy i we wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych.

UE powinna reagować w bardziej kompleksowy sposób na przypadki naruszania praworządności

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wezwał UE do aktywniejszego reagowania na coraz częstsze naruszenia praworządności w całej UE, obawiając się, że mogą one przerodzić się w prawdziwy kryzys demokracji oraz podstawowych praw i wolności.

EKES wspiera działania prezydencji fińskiej na rzecz klimatu

Głównym celem prezydencji fińskiej, która zaczęła działać w Radzie UE w dniu 1 lipca, jest zobowiązanie UE do znacznego obniżenia emisji w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. EKES będzie wspierać działania prezydencji na rzecz klimatu i kontynuować prace na rzecz stworzenia unijnych ram wspomagających dla inicjatyw klimatycznych kierowanych przez obywateli i społeczność.

Aktualności z Grup

Ostatnie badania pokazują, że obniżenie podatków od osób prawnych pobudza inwestycje

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Podatki od osób prawnych to z punktu widzenia wzrostu gospodarczego najbardziej szkodliwa forma opodatkowania. W przeciwieństwie do wyobrażeń opinii publicznej w ciągu ostatnich 40 lat dochody z podatku od osób prawnych w stosunku do PKB nie zmniejszyły się. Kraje, które w ostatnich latach zmniejszyły swoje efektywne stawki podatku od osób prawnych, odnotowały w kolejnych latach wzrost inwestycji. Są to niektóre z wniosków niedawnego badania zleconego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na wniosek Grupy Pracodawców.

Grupa Pracowników EKES-u debatuje w Rumunii na temat zatrudnienia, konwergencji i praw socjalnych

Grupa Pracowników EKES-u

W dniu 25 czerwca w Bukareszcie w Rumunii odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Grupy Pracowników nt. „Prawa pracownicze i konwergencja społeczna: Europa wspólnych wartości”. Oliver Röpke, przewodniczący Grupy Pracowników, pogratulował prezydencji rumuńskiej kilku osiągnięć, które miały zasadnicze znaczenie dla poprawy życia osób pracujących, jak np. ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy i przyjęcie dyrektyw w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

Arno Metzler, przewodniczący Grupy „Różnorodność Europy”, uczestniczy w Zgromadzeniu Ogólnym UNAF

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

W dniach 22 i 23 czerwca w Reims odbyło się Zgromadzenie Ogólne francuskiego Krajowego Związku Stowarzyszeń na rzecz Rodziny (UNAF). Arno Metzler uczestniczył w tym wydarzeniu na zaproszenie Christiane Basset, wiceprzewodniczącej UNAF i członkini Grupy III. Głównym tematem dyskusji była demokracja uczestnicząca i rola organów pośredniczących.

Wydarzenia kulturalne

EKES organizuje specjalny wieczór, by zaprezentować fińską kulturę

17 lipca EKES organizuje fiński wieczór z okazji rozpoczęcia fińskiej prezydencji w Radzie UE. Wydarzeniu towarzyszyć będą muzyka i tańce typowe dla kultury i tradycji Finlandii.