Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wezwał państwa członkowskie UE do stworzenia sprzyjających warunków dla działalności charytatywnej zgodnej ze swobodami i prawami podstawowymi UE i zaleca, aby uznawały ją one i promowały jako formę pokazania zaangażowania społecznego na rzecz dobra wspólnego.

W swojej pierwszej opinii całkowicie poświęconej działalności charytatywnej EKES zaleca również, by priorytetem zarówno dla UE, jak i państw członkowskich stało się ułatwianie transgranicznej działalności dobroczynnej. Jednakże Komitet zwrócił uwagę, że filantropia nie może zastępować państwa opiekuńczego i silnych systemów zabezpieczenia społecznego w oparciu o sprawiedliwość podatkową i skuteczną politykę zatrudnienia. Zamiast tego należy te mechanizmy wzmocnić i dalej rozwijać, co poprawiłoby również zdolność organizacji charytatywnych do „wypełnienia luk” i uzupełniłoby finansowanie w niszowych obszarach, w których brakuje wsparcia publicznego. „W pełni uznajemy komplementarność i innowacyjną wartość dodaną, jaką działalność filantropijna może wnieść w spójność społeczną dzięki krzewieniu wspólnych wartości i zwiększeniu odporności naszego społeczeństwa” – stwierdził Sorin Dandea, sprawozdawca opinii. Podkreślił ponadto, że działania filantropijne powinny pozostać przejrzyste, czemu winny sprzyjać krajowe i unijne środki bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci działalność charytatywna rozwija się w Europie w szybkim tempie, wpłaty na cele dobroczynne w Europie wynoszą co najmniej 87,5 mld EUR rocznie i jest to jedynie ostrożny szacunek. (ll)