W swej ocenie skoordynowanego planu Komisji dotyczącego sztucznej inteligencji EKES stwierdza, że jak najwięcej różnych stron powinno uczestniczyć w rozwoju sztucznej inteligencji w Europie. Polityka powinna gwarantować, że społeczeństwo obywatelskie odniesie liczne korzyści ze sztucznej inteligencji, minimalizując jednocześnie takie zagrożenia jak manipulacja procesami demokratycznymi.

W swej opinii w sprawie proponowanego przez Komisję Europejską skoordynowanego planu dotyczącego sztucznej inteligencji EKES podkreśla, że wszystkie podmioty społeczne, w tym przedsiębiorstwa, pracownicy i konsumenci, muszą brać udział w polityce związanej ze sztuczną inteligencją. Oznacza to zapewnienie dostępności danych, infrastruktury i produktów przyjaznych dla użytkownika oraz dostępu do wiedzy i umiejętności.

Komitet akcentuje, że należy przedsięwziąć specjalne środki w celu zwiększenia umiejętności kobiet w zakresie sztucznej inteligencji i zachęcenia ich do podejmowania pracy i wykonywania zadań związanych ze sztuczną inteligencją, wziąwszy pod uwagę, że kobiety pozostają w tyle w zawodach w obszarze ICT we wszystkich krajach UE (zgodnie z danymi Eurostatu 1,5 mln z 8,9 mln kobiet w 2018 r.).

Niezbędne jest przekształcenie systemów kształcenia w państwach członkowskich w celu przygotowania młodzieży europejskiej do życia w świecie, w którym powszechna będzie sztuczna inteligencja. Należy zreformować programy nauczania od szkół podstawowych po uniwersytety, by zagwarantować solidne podstawy w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, matematyki i krytycznego myślenia. Umożliwi to pokrycie zapotrzebowania na umiejętności w Europie, gdzie według Komisji w 2018 r. było 600 tys. nieobsadzonych miejsc pracy dla ekspertów cyfrowych.

Jednocześnie obecni pracownicy, którym grozi utrata pracy, będą potrzebować uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego, by poprawić swe umiejętności lub nauczyć się wykonywania nowych zadań, gdyż sztuczna inteligencja zmieni prawdopodobnie charakter miejsc pracy, lecz całkowicie ich nie wyeliminuje.

EKES uważa, że inwestycje w kształcenie i szkolenie powinny stanowić centralny element krajowych strategii w dziedzinie sztucznej inteligencji, i apeluje o zwiększenie środków UE na wsparcie reform.

EKES proponuje, by UE kierowała się trójtorowymi ramami rozwoju zrównoważonego, co zapewni całemu społeczeństwu liczne korzyści ze sztucznej inteligencji. Sprawozdawczyni opinii Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala stwierdza: jeżeli sztuczna inteligencja przyniesie korzyści społeczeństwu pod względem zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do dobrobytu gospodarczego, dobrostanu społecznego i zdrowia, a także dobrego stanu środowiska naturalnego, będzie można ją uznać za „pozytywną siłę”, co pozwoli przezwyciężyć powszechne obawy z nią związane. (dm)