Wyzwanie, przed którym stoimy, dotyczy zarówno przeciwdziałania zmianie klimatu, jak i zapewnienia wyżywienia dla planety, którą wkrótce będzie zamieszkiwać 10 mld ludzi. Biogospodarka, która obejmuje produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz ich przekształcanie w żywność, paszę i bioprodukty, może odegrać główną rolę w osiągnięciu obu tych celów, przyjętej 15 maja.

Zasady zrównoważonego rozwoju mają zasadnicze znaczenie dla nowej biogospodarki. Zasoby naturalne należy zaś chronić, by utrzymać ich wydajność.

Główną rolę w biogospodarce odgrywają MŚP. Aby ich wkład mógł zostać zwiększony, potrzebują lepszego doradztwa i lepszego dostępu do finansowania. Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie indywidualnych i elastycznych usług doradczych pomagających MŚP w sektorze rolno-spożywczym w inicjowaniu długoterminowych, innowacyjnych projektów. Ponadto istotną rolę mogłaby odegrać współpraca publiczno-prywatna, przyczyniając się do zwiększenia wydajności i wymiany doświadczeń, wiedzy fachowej oraz najlepszych praktyk.

Powiązania między różnymi obszarami – między miastami i obszarami wiejskimi, między obszarami wiejskimi oraz na linii ląd–morze – mogłyby przyczynić się do tworzenia zrównoważonych łańcuchów wartości i klastrów w biogospodarce i w szczególności pomogłoby krajom Europy Środkowej i Wschodniej w zwiększeniu ich produkcji, a tym samym w zwiększeniu ich wzrostu gospodarczego i liczby miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Region ten jest bogaty w biomasę z uwagi na ekstensywną działalność w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa i dysponuje znacznym, ale słabo wykorzystywanym potencjałem biomasy. (sma)