Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drodzy Czytelnicy!

Jako nowo wybrany przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z przyjemnością podpisałem pierwszy edytorial. Będę miał zaszczyt przewodniczyć obchodom 60-lecia EKES-u na naszej sesji plenarnej w dniu 24 maja br.

Gdy przeczytają Państwo ten tekst, będziemy właśnie kończyć przygotowania do tego przełomowego wydarzenia. Choć obchody te będą z pewnością okazją do zastanowienia się nad kluczowymi momentami w historii Komitetu, od samego początku postanowiliśmy, że powinno to być w większym stopniu wydarzenie ukierunkowane na przyszłość niż retrospektywne.

Do odnotowania

4 czerwca 2018 r. Bruksela
3. edycja Europejskiego Dnia Przedsiębiorstw Gospodarki Społecznej
18 czerwca 2018 r. Bruksela
Posiedzenie na szczycie podmiotów EKES-u nt. sztucznej inteligencji
11–12 lipca 2018 r. Bruksela
sesja plenarna EKES-u

W skrócie

Dzień Otwarty – wyjątkowa okazja odkrycia, jak działa EKES

W sobotę, 5 maja 2018 r., z okazji Dnia Europy, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny otwarł swe podwoje dla publiczności. Przedstawił gościom swoje działania, skupiając się szczególnie na dziedzinie kultury, gdyż rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

Jordania jest głównym partnerem zapewniającym stabilność sąsiedztwa UE

W dniach 26–27 marca delegacja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego spotkała się z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i urzędnikami rządowymi w Ammanie. Rozmowy prowadzone podczas wizyty dotyczyły trudności Jordanii wynikających z braku stabilności w regionie. Delegacja EKES-u uznała potrzebę międzynarodowego wsparcia i szczegółowych środków, gdyż w ciągu ostatnich kilku lat kraj ten opracował kompleksowe podejście do masowego napływu uchodźców, uchodzących głównie przed wojną w Syrii.

Społeczeństwo obywatelskie UE i Gruzji omawia sytuację MŚP oraz bezpieczeństwa żywności w Gruzji

Ostatnie posiedzenie Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Gruzja miało miejsce w Tbilisi w dniu 22 marca. Członkowie platformy omawiali wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE–Gruzja i przyjęli wspólną deklarację. Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego z zadowoleniem przyjęła uczynioną w marcu zapowiedź możliwego nowego formatu dwustronnej współpracy sektorowej na wyższym szczeblu pomiędzy UE a Gruzją i wyraziła swoje poparcie dla wprowadzenia systemu bezwizowego dla krótkich pobytów, z czego skorzystało już wielu obywateli Gruzji.

Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Ukraina zaniepokojona tendencją spadku płac na Ukrainie

Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Ukraina domaga się od rządu w Kijowie bardziej konsekwentnych reform w wielu dziedzinach oraz nadania absolutnego priorytetu kwestii niskich płac i ubóstwa. O tym rozmawiano na 6. posiedzeniu Platformy w Brukseli. Jej członkowie dyskutowali o postępach we wdrażaniu układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, o tym, jak poziom wynagrodzeń wpływa na zmniejszanie ubóstwa i na migrację zarobkową, a także o zmianie klimatu.

Serbia i UE powinny dołożyć starań, by scenariusz przystąpienia tego kraju do UE do 2025 r. pozostał realny

Ostatnie spotkanie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE–Serbia (WKK) odbyło się w Brukseli w dniu 12 kwietnia. Członkowie WKK omówili obecny stan negocjacji w sprawie przystąpienia Serbii do UE, a także przyszłe prace w tym zakresie i przyjęli deklarację końcową. Serbia została uznana za jednego z czołowych kandydatów w regionie Bałkanów Zachodnich.

Europejscy Romowie nadal spotykają się z dyskryminacją i profilowaniem etnicznym

W wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej największa mniejszość europejska licząca ponad 10 mln osób nadal spotyka się z dyskryminacją i marginalizacją. Organizacje pozarządowe i decydenci polityczni UE w dziedzinie praw człowieka, którzy zebrali się w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES-ie), przestrzegli, że w wielu wypadkach policja nadal korzysta z profilowania etnicznego wobec Romów. Wysłuchanie publiczne nt. „Rozwiązanie kwestii antycygańskości w praktykach profilowania etnicznego” odbyło się w trzecim Tygodniu Romskim UE zorganizowanym przez instytucje UE w Brukseli w dniach 8–12 kwietnia. 

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego apeluje, by podjąć konkretne kroki i rozwiązać problem zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć oraz poprawić standardy pracy

Dnia 11 kwietnia w Seulu w kontekście umowy o wolnym handlu między UE a Koreą Południową odbyło się szóste Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, któremu współprzewodniczyli Lee Ho-Geun i Georgi Stojew. We wspólnym oświadczeniu obaj przewodniczący podkreślili, że niepewne otoczenie geopolityczne stawia nowe wyzwania w stosunkach UE z Koreą. Zaapelowali o krzewienie wspólnych wartości i interesów w regionie oraz o większe skorelowanie partnerstwa między Koreą a UE z oczekiwaniami obywateli.

Nowe publikacje

„Zobacz, co EKES może zrobić dla Ciebie” – nowa edycja

Opracowanie skierowane jest do szerokiej publiczności i prezentuje skrótowo Komitet i jego wyjątkową rolę w prowadzeniu konsultacji i dialogu oraz osiąganiu konsensusu między przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawia przede wszystkim zadania, funkcjonowanie i osiągnięcia EKES-u oraz członków i przewodniczącego Komitetu.
 

Publikacja cyfrowa – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – 60 lat zaangażowania

Społeczeństwo obywatelskie na rzecz Europy jutra

Komitet, który powstał na mocy traktatów rzymskich w 1957 r., zebrał się na swej pierwszej sesji plenarnej 19 maja 1958 r., czyli 60 lat temu. Od tego czasu historia Komitetu jest związana z procesem integracji europejskiej, w którym EKES nieprzerwanie aktywnie uczestniczył.

Wiadomości EKES-u

Obywatele w centrum debaty na temat przyszłości Europy

Przez dwa dni, 5 i 6 maja, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, jako przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego, gościł „europejski panel obywatelski”, w którym wzięło udział ponad sto osób reprezentujących różnorodność 27 państw członkowskich, z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa.

Integracja Bałkanów Zachodnich powinna pozostać najwyższym priorytetem UE

Rozszerzenie UE, a przede wszystkim upowszechnienie wartości demokratycznych i standardów prawnych UE w regionie Bałkanów Zachodnich leży w interesie zarówno krajów Bałkanów Zachodnich, jak i UE – zauważył Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w swojej opinii „Spójność gospodarcza i społeczna a integracja europejska Bałkanów Zachodnich”, przyjętej na sesji plenarnej 19 kwietnia.

Przyszłość europejskiego sektora technologii morskich zależy od zdecydowanego stanowiska ze strony UE

W opinii EKES-u wzywa się do silnej polityki przemysłowej i produkcyjnej opartej na wzajemności.

„Komisja Europejska musi przyjąć silną politykę przemysłową i produkcyjną opartą na wzajemności, w innym przypadku europejski przemysł technologii morskiej nie sprosta konkurencji ze strony stoczni azjatyckich” – ostrzegł Marian Krzaklewski, sprawozdawca opinii EKES-u w sprawie strategii LeaderSHIP, przyjętej na sesji plenarnej w dniu 19 kwietnia. 

Zaangażowanie polityczne i odpowiednie finansowanie warunkiem uzyskania oceny AAA dla polityki społecznej UE

EKES wzywa do zapewnienia odpowiedniego finansowania na wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych. Aby filar społeczny stał się faktem, niezbędne są postępy w państwach członkowskich i zdecydowane działania w zakresie budżetu, inwestycji i wydatków bieżących.

EKES nakreśla dalsze środki potrzebne do zapewnienia stabilnej, dobrze prosperującej i odpornej UGW

EKES jest głęboko przekonany, że na tym etapie UGW nadal nie jest jeszcze wystarczająco odporna i stabilna, by skutecznie stawić czoła przyszłym kryzysom. Opowiada się za dokończeniem UGW i wzywa decydentów, by osiągnęli szersze i szybsze porozumienie polityczne w sprawie urzeczywistnienia ostatecznego celu, którym jest pogłębiona i prawdziwa UGW.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wymagają monitorowania w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego w UE

Foreign Direct Investment

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią istotne źródło wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji. Zawsze miały one kluczowe znaczenie we wspieraniu rozwoju gospodarczego i społecznego w UE. Mogą one jednak stwarzać również zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Dlatego konieczne są odpowiednie warunki monitorowania takich inwestycji.

EKES apeluje o europejską unię energetyczną, która będzie angażować wszystkich obywateli UE i przynosić im korzyści

EKES zdecydowanie popiera cele europejskiej unii energetycznej i zachęca społeczeństwo UE do utożsamienia się z tym projektem. Unia energetyczna ma znaczenie nie tylko dla polityk sektorowych takich jak polityka energetyczna, transportowa i klimatyczna, lecz na różne sposoby umożliwia podniesienie poziomu demokracji, spójności, konkurencji i sprawiedliwości w Europie. Podstawowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu ma skuteczny dialog w sprawie energii ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Najskuteczniejszym sposobem dążenia do równych płac jest zwalczanie stereotypów

EKES popiera wysiłki Komisji na rzecz zmniejszenia zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć wynoszącego 16,3% w UE, ale proponuje dalsze działania, w tym położenie szczególnego nacisku na zwalczanie odwiecznych stereotypów społecznych i kulturowych, które decydują o wyborach ścieżek edukacyjnych i zawodowych dla kobiet.

Wzmocnienie europejskich sieci energetycznych ma kluczowe znaczenie dla unii energetycznej

Mocniejsze, wzajemnie połączone europejskie sieci energetyczne są warunkiem powstania europejskiej unii energetycznej. Europejskie systemy energetyczne mogą spełnić swój cel polegający na zapewnieniu europejskim obywatelom bezpieczeństwa dostaw przystępnej cenowo i zrównoważonej energii w konkurencyjny sposób, wyłącznie jeżeli europejskie sieci energetyczne będą dobrze rozwinięte i zintegrowane.

Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe: pozwólmy uczniom zawodu zabrać głos

Programy przyuczenia do zawodu powinny być kształtowane z aktywnym udziałem bezpośrednio zainteresowanych osób – uczniów i ich organizacji. Jest to główne zastrzeżenie EKES-u w odniesieniu do proponowanych ram dla skutecznych programów przyuczania do zawodu wysokiej jakości. EKES jest przekonany, że ramy te przyczynią się do podniesienia standardów w całej UE.

Rozwijając nowe formy mobilności, nie można zapominać o interesach obywateli UE

 mobility

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wzywa Komisję, by bardziej ułatwiała dostęp konsumentów do nowych, czystszych i przystępnych cenowo form mobilności oraz wprowadziła większe wsparcie finansowe dla transportu publicznego.

Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej: postulat prawdziwego uczestnictwa obywatelskiego

Sześć lat po wprowadzeniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej (ECI) i po wielu głosach konstruktywnej krytyki i wezwaniach do jej udoskonalenia, zwłaszcza ze strony Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) i innych instytucji, Komisja Europejska ostatecznie zaproponowała zmiany do tego ważnego narzędzia demokracji uczestniczącej.

Przemyślmy na nowo tworzywa sztuczne: zmiana postawy wymaga solidnych ram prawnych oraz realnych alternatyw

Tworzywa sztuczne stają się jednym z głównych problemów środowiskowych na świecie. Obraz Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci, czyli skupiska śmieci większego niż powierzchnia Meksyku, dryfującego po oceanie w konsekwencji naszej nadmiernej konsumpcji, produkcji odpadów i braku odzyskiwania tworzyw sztucznych – był sygnałem ostrzegawczym dla wielu ludzi i skłonił wiele osób do ponownego przemyślenia naszego sposobu wykorzystywania tworzyw sztucznych. Wyzwanie to staje się coraz pilniejsze i UE stara się zmienić sposób, w jaki produkty z tworzyw sztucznych są projektowane, produkowane, wykorzystywane lub poddawane recyklingowi, i w tym celu w dniu 16 stycznia 2018 r. przyjęła europejską strategię na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Aktualności z Grup

EKES upamiętnia na sesji plenarnej 75. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny uczcił minutą ciszy na sesji plenarnej 75. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie, największego zbrojnego powstania żydowskiego w trakcie II wojny światowej.

Czas na zmiany w Grupie III

Od 18 kwietnia stanowisko przewodniczącego Grupy III w kadencji 2018–2020 oficjalnie piastuje Arno Metzler.

Jest to prawnik prowadzący od 1983 r. własną praktykę w Niemczech. Od 2002 r. reprezentował także niemieckie wolne zawody w EKES-ie. Zanim został wybrany na przewodniczącego Grupy, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i był odpowiedzialny za MŚP, wolne zawody i regulamin wewnętrzny.

Praca i jej nowe formy oraz warunki pracy

 Grupa Pracowników

Serwisy informacyjne wciąż dostarczają danych o zatrudnieniu. Jednak niemal równie istotne jak liczba zatrudnionych są warunki, w jakich ludzie pracują. Jest to szczególnie ważne w świetle ostatnich przemian na rynku pracy i wzrostu liczby niestandardowych umów. Na przykład konieczne były orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, by kierowcy Ubera uznani zostali za pracowników tego przedsiębiorstwa, a nie za freelancerów.