Państwa członkowskie UE powinny zwiększyć inwestycje publiczne w uczenie się przez całe życie, ze szczególnym naciskiem na kształcenie dorosłych, oraz przeznaczyć więcej funduszy na uczenie się pozaformalne i nieformalne, w ramach którego osoby uczące się mogą rozwijać bardziej miękkie umiejętności, takie jak krytyczne myślenie i praca zespołowa, lub cechy charakteru, takie jak przywództwo i ciekawość.

Coraz powszechniej dostrzega się, że oprócz podstawowych umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności cyfrowych ludzie będą potrzebowali tych umiejętności miękkich, aby dostosować się do skutków globalnego postępu cyfrowego i technologicznego. Owa ewolucja tak szybko zmienia dziś świat pracy i profile umiejętności w wielu zawodach, że często trudno jest przewidzieć, jakie umiejętności będą niezbędne w przyszłości.

Między innymi taki pogląd wyrażono w opinii rozpoznawczej EKES-u opracowanej na wniosek prezydencji chorwackiej. W dokumencie wezwano również państwa członkowskie UE, by przeznaczyły ukierunkowane środki finansowe na ustawiczne doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie najsłabszych grup społecznych, tak aby wyposażyć wszystkich bez różnicy w nowe umiejętności dopasowane do przyszłych miejsc pracy.

Sprawozdawczyni opinii Tatjana Babrauskienė zwróciła uwagę, że pandemia COVID-19 wyraźnie pokazuje, że uczenie się można szybko dostosować do zmieniających się okoliczności: „Kiedy życie wróci do tzw. normy, społeczeństwo powinno wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia z e-uczeniem się i dalej rozwijać takie metody i umiejętności oraz w nie inwestować, tak aby umożliwić każdej osobie uczącej się, niezależnie od jej statusu społecznego, włączenie się i czerpanie korzyści”.

Współsprawozdawca Pavel Trantina podkreślił, jak ważne jest ujęcie różnych środowisk edukacyjnych w polityce kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie, by wspierać indywidualny, jedyny w swoim rodzaju potencjał osób uczących się. EKES zaapelował do UE i władz krajowych o uwzględnienie tych propozycji i zapewnienie wsparcia finansowego na ich realizację. (ll)