EKES postuluje dostosowanie wytycznych dotyczących zatrudnienia na 2020 r. w związku z pandemią COVID-19

EKES przyjął z zadowoleniem wniosek Komisji w sprawie zmienionych wytycznych dotyczących zatrudnienia dla państw członkowskich, lecz wniósł, by zostały one dostosowane w obliczu zbliżającego się kryzysu zatrudnienia i kryzysu społecznego spowodowanego przez pandemię COVID-19, co pozwoli złagodzić jego negatywne skutki dla rynków pracy w Europie.

EKES proponuje, by w tym roku wyjątkowo rozważono możliwość wprowadzenia dodatkowej nadzwyczajnej czy też kryzysowej wytycznej, która pomogłaby krajom UE w dostosowaniu polityki zatrudnienia do obecnej bezprecedensowej sytuacji.

Taka kryzysowa wytyczna dotycząca zatrudnienia w kontekście COVID-19 może zawierać odniesienia do skutecznych środków tymczasowych niezbędnych do złagodzenia skutków kryzysu – środków takich jak ustalenia dotyczące pracy w zmniejszonym wymiarze czasu, wsparcie dochodu, przedłużenie świadczenia chorobowego czy też wspieranie pracy na odległość przy jednoczesnym poszanowaniu odpowiedzialności pracodawców za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Propozycje EKES-u zostały przedstawione w opinii na temat wniosku Komisji dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich, którą to opinię opublikowano tuż przed wybuchem pandemii. Została ona przyjęta na sesji plenarnej, która odbyła się zdalnie 7 maja. 

Wstrząs gospodarczy spowodowany przez pandemię COVID-19 może wywrzeć poważny i długotrwały wpływ na europejskie rynki pracy. Ożywiony dialog społeczny ma zasadnicze znaczenie dla każdej polityki zatrudnienia. Konieczne są dalsze działania w celu ułatwienia i krzewienia dialogu społecznego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim – stwierdziła sprawozdawczyni generalna opinii Ellen Nygren. (ll)