EKES przedstawia plan działania na rzecz przyszłości Europy

Przewodniczący Luca Jahier zaprezentuje dokument 9 mają w Sybinie

W śmiałej opinii w sprawie przyszłości UE EKES stwierdza, że UE musi się zbliżyć do swych obywateli i stać się światowym liderem zrównoważonego rozwoju. Apeluje o nową strategię UE opartą na całościowym i międzysektorowym podejściu do potrzeb Europejczyków i zrównoważonego rozwoju oraz przedstawia zalecenia polityczne obejmujące jedenaście priorytetów. Nowej nadrzędnej strategii realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 musi towarzyszyć ambitny budżet UE.

Zalecenia polityczne EKES-u dotyczą jedenastu priorytetów, w tym sprawowania rządów. W ramach tego priorytetu EKES zaleca, by wszystkie nurty polityki wewnętrznej i zewnętrznej UE były spójne i zgodne z celami zrównoważonego rozwoju oraz umożliwiały realizację zasad skuteczności i proporcjonalności.

W obszarze priorytetowym „Europa obywateli” opowiada się za przedsięwzięciem środków na rzecz dalszego ulepszenia udziału obywateli w kształtowaniu polityki UE w celu odzyskania poparcia obywateli dla procesu integracji UE i wiary w niego.

Usprawniona komunikacja w sprawie polityki UE powinna być kolejnym priorytetem nowej strategii. Istotne, wiarygodne i przedstawione żywym językiem informacje mogłyby pomóc między innymi w uświadomieniu obywatelom osiągnięć UE i wartości wspólnych działań.

Zgodnie z zaleceniami politycznymi w ramach priorytetu dotyczącego rozwoju zrównoważonego przyszła strategia powinna zapewnić dotrzymanie zobowiązań międzynarodowych w zakresie klimatu, różnorodności biologicznej i wody. Oznacza to, że musi co najmniej zapewniać pełne i natychmiastowe wdrażanie porozumienia paryskiego i przyspieszyć sprawiedliwe i zrównoważone przestawienie się na wysoki odsetek dostaw energii ze źródeł odnawialnych.

Jedenaście priorytetów obejmuje również znaczący aspekt społeczny, który powinien zapewnić większą konwergencję w UE, na przykład poprawiając i zwiększając powszechne inwestycje w systemy kształcenia. Kolejnym celem powinno być opracowanie wspólnego, kompleksowego i wyważonego podejścia do polityki migracyjnej.

Wreszcie, przedsiębiorstwa europejskie muszą się stać silniejszym partnerem zrównoważonego rozwoju na arenie międzynarodowej. Zrównoważone przedsiębiorstwa poradziłyby sobie z transformacją cyfrową i pozostały motorem innowacji i kreatywności. Zrównoważona gospodarka obejmuje wolny i sprawiedliwy handel, specjalne przepisy dotyczące dóbr i usług publicznych oraz sprawiedliwe opodatkowanie.

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier przedstawi plan działania EKES-u na rzecz przyszłości Europy podczas konferencji Przyszłość Europy. Perspektywy aktualnego rozwoju, która odbędzie się 9 maja w Sybinie przy okazji szczytu poświęconego temu zagadnieniu.

Podsumowanie planu działania EKES-u na rzecz przyszłości Europy na stronie: europa.eu/!wY47tn. (jk)