„Dni Energii w EKES-ie” – społeczeństwo obywatelskie powinno ściślej się angażować w debatę UE na temat polityki energetycznej

Sprawiedliwość społeczna i udział społeczeństwa obywatelskiego musi być w centrum rozmów na temat energii na wszystkich szczeblach – od lokalnego do europejskiego. Podczas Dni Energii w EKES-ie, które odbyły się w Brukseli w dniach 7 i 8 marca 2018 r., omawiano obecną sytuację i przyszłe zmiany w polityce energetycznej UE.

Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy skupili się na unii energetycznej, omawiając postępy w zakresie realizacji celów i oceny pozostałych wyzwań. Uczestnicy omówili sposoby zaangażowania obywateli w unię energetyczną i korzystania z niej oraz możliwości podniesienia poczucia odpowiedzialności ekonomicznej i politycznej poszczególnych osób i społeczeństwa obywatelskiego za ten projekt.

„Unia, o jaką zabiegamy, nie może zostać urzeczywistniona bez aktywnego zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, którego rolę w tej kwestii należy wyraźnie określić i utrwalić” – stwierdził Pierre-Jean Coulon, przewodniczący Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN) w EKES-ie.

Obecnie Toni Vidan i Christophe Quarez sporządzają topinię EKES-u w sprawie trzeciego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej, która to opinia ma zostać przyjęta na kwietniowej sesji plenarnej.

W drugim dniu uczestnicy zajęli się zbliżającymi się zmianami do obecnej dyrektywy w sprawie gazu, które wywołują niepokój wśród zainteresowanych stron.

W swojej propozycji Komisja Europejska utrzymuje, że gazociągi do i z krajów trzecich powinny być zgodne z podstawowymi zasadami istniejącego prawodawstwa UE. Jednak niektóre organizacje społeczeństwa obywatelskiego podkreślają, że ten nowy dokument wywołałby niepewność w sensie prawnym, handlowym i środowiskowym.

Członkini EKES-u Baiba Miltoviča podkreśliła, że bardzo ważna jest lepsza koordynacja przepisów dotyczących dostawców zewnętrznych i osiągnięcie jednolitych ram regulacyjnych, tak aby energia była wszędzie dostarczana zgodnie z tymi samymi przepisami.

Baiba Miltoviča będzie koordynować wszystkie materiały z wydarzenia, które zostaną uwzględnione w opinii EKES-u w sprawie zmiany dyrektywy w sprawie wewnętrznego rynku gazu. Opinia ta ma zostać również przyjęta na sesji plenarnej w kwietniu. (mp)