„EIO musi stać się skutecznym narzędziem aktywności obywatelskiej”

Europejska inicjatywa obywatelska (EIO) mająca na celu propagowanie aktywnego obywatelstwa i demokracji uczestniczącej może pomóc przezwyciężyć deficyt demokracji w UE. Jest ona także narzędziem mogącym zjednoczyć Europejczyków wokół wspólnej sprawy i tym samym wzmocnić poczucie tożsamości europejskiej. Aby jednak osiągnąć pełny potencjał, musi ona wywierać odpowiedni wpływ i zostać uzupełniona dialogiem.

W swojej opinii w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej przyjętej 14 marca br. EKES przedstawia propozycje dotyczące zrealizowania tego celu:

  • Odpowiednie środki w zakresie monitorowania pomyślnie przeprowadzonych inicjatyw. Szczególnie ważne jest, by na sesjach plenarnych Parlamentu Europejskiego (PE) dyskutowano nad inicjatywami uwieńczonymi powodzeniem, by nadać im niezbędny wymiar polityczny.
  • Intensyfikacja dialogu z organizatorami EOI, zarówno w trakcie kampanii dotyczących inicjatyw, jak i po ich zakończeniu.
  • Jasne i przejrzyste zasady rejestracji.
  • Rozdzielenie funkcji instytucjonalnego zarządcy i arbitra przy rejestracji, którą to funkcję sprawuje obecnie Komisja.

„EKES uważa, że powinien odgrywać rolę podmiotu wspomagającego i zarządcy instytucjonalnego” – powiedziała sprawozdawczyni Kinga Joó, która ponownie nawiązała do do gotowości Komitetu do wspierania kolejnych inicjatyw.

Komitet od samego początku był zaangażowany w debatę na temat EOI. Organizowany przez EKES Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, przypadający w tym roku 10 kwietnia, pomógł już w utrzymaniu ważnej pozycji EOI w programie instytucjonalnym UE oraz w podnoszeniu jej rangi.