Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drodzy Czytelnicy!

Zbliża się finisz mojej kadencji. Pragnę przy tej okazji po raz ostatni zwrócić się do Państwa jako przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i przypomnieć najbardziej znaczące chwile z tych dwóch i pół roku mojej działalności i pracy EKES-u.

Zdajemy sobie sprawę, że opinia publiczna coraz sceptyczniej postrzega Europę. Dlatego w Komitecie staraliśmy się w tym czasie pogłębić konsultacje z europejskim społeczeństwem obywatelskim i poszerzyć ich zakres, tak aby wyrażane przez nas opinie faktycznie odzwierciedlały całą różnorodność tego społeczeństwa.

Do odnotowania

23/04/2018 Bruksela
Europejski dialog na temat działań podmiotów niepaństwowych w dziedzinie klimatu
05/05/2018 Bruksela
Dzień Europy
23/05/2018 - 24/05/2018 Bruksela
sesja plenarna EKES-u i obchody 60-lecia EKES-u
24/05/2018 - 25/05/2018 Bruksela
Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2018

W skrócie

„Dni Energii w EKES-ie” – społeczeństwo obywatelskie powinno ściślej się angażować w debatę UE na temat polityki energetycznej

Sprawiedliwość społeczna i udział społeczeństwa obywatelskiego musi być w centrum rozmów na temat energii na wszystkich szczeblach – od lokalnego do europejskiego. Podczas Dni Energii w EKES-ie, które odbyły się w Brukseli w dniach 7 i 8 marca 2018 r., omawiano obecną sytuację i przyszłe zmiany w polityce energetycznej UE.

EKES popiera udział obywateli i dobrą administrację publiczną na posiedzeniu ONZ ECOSOC

Celem posiedzenia przygotowawczego ECOSOC w Pradze pod koniec marca było podkreślenie znaczenia udziału obywateli, dobrej administracji publicznej oraz pluralistycznych instytucji dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju i agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Nowe publikacje

„Kształtowanie Europy: najnowsze osiągnięcia EKES-u”

Właśnie opublikowana została tegoroczna edycja broszury EKES-u pt. Kształtowanie Europy: najnowsze osiągnięcia EKES-u”.

Publikacja ta jest adresowana zarówno do szerokiego grona odbiorców, jak i do innych instytucji europejskich. Przedstawia ogólny ogląd prac podjętych przez EKES w ostatnich latach w głównych dziedzinach polityki europejskiej, czyli w kwestiach gospodarczych, społecznych, środowiskowych i międzynarodowych.

Wiadomości EKES-u

Dziękujemy, Panowie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący!

„Europa zjednoczona, demokratycznej, oparta na solidarności, żyjąca w pokoju i dobrobycie, bliska obywatelom”

Georges Dassis, przewodniczący EKES-u 2015–2018

EKES popiera prezentację komisarza Andrusa Ansipa dotyczącą przyszłej strategii na rzecz sztucznej inteligencji

Sprawozdawczyni EKES-u ds. sztucznej inteligencji (AI) Catelijne Muller stwierdziła, że strategia przedstawiona przez komisarza Andrusa Ansipa na sesji plenarnej EKES-u w dniu 15 marca jest w pełni zgodna z postulatem Komitetu, by UE znalazła się w globalnej czołówce, jeżeli chodzi o ustanowienie ram odpowiedzialnego rozwoju i wdrożenia sztucznej inteligencji.

Przyszłość pracy – kluczowe znaczenie niwelowania niedoboru kwalifikacji

W opinii na temat przyszłości pracy przyjętej na marcowej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał państwa członkowskie do skupienia się na kształceniu i szkoleniu oraz do dostosowania systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy, które przechodzą obecnie gwałtowne i dramatyczne zmiany wynikające z nowej rewolucji cyfrowej i przemysłowej.

„EIO musi stać się skutecznym narzędziem aktywności obywatelskiej”

Europejska inicjatywa obywatelska (EIO) mająca na celu propagowanie aktywnego obywatelstwa i demokracji uczestniczącej może pomóc przezwyciężyć deficyt demokracji w UE. Jest ona także narzędziem mogącym zjednoczyć Europejczyków wokół wspólnej sprawy i tym samym wzmocnić poczucie tożsamości europejskiej. Aby jednak osiągnąć pełny potencjał, musi ona wywierać odpowiedni wpływ i zostać uzupełniona dialogiem.

Zachowania zakazane w realu muszą być niedpuszczalne również w świecie wirtualnym

EKES uznaje komunikat Komisji „Zwalczanie nielegalnych treści w internecie” za pierwszy krok w odpowiednim kierunku, lecz wzywa Komisję do ustanowienia programów i skutecznych środków w celu zapewnienia stabilnych i spójnych ram prawnych służących usuwaniu nielegalnych treści. 

EKES wzywa do zachowania dynamiki wdrażania unii bankowej

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

EKES wzywa do tego, żeby środki zaproponowane przez Komisję Europejską w sprawie ukończenia unii bankowej i pogłębienia UGW zostały bezzwłocznie wdrożone.

EKES wzywa do potwierdzenia europejskiego modelu społecznego

RAPPORTEUR SPEAKING

„Przezwyciężenie pogłębiających się nierówności w europejskim społeczeństwie wymaga uwzględnienia zrównoważonego rozwoju społecznego we wszystkich strategiach politycznych UE. Należy na nowo umocnić europejski model społeczny jako gwarancję ochrony socjalnej dla wszystkich obywateli w dobie digitalizacji i globalizacji” – stwierdził Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) na swojej sesji plenarnej w marcu.

Europejski Dzień Konsumenta 2018: Konsumenci potrzebują lepszej ochrony online

Zapewnienie lepszej ochrony konsumenta online było głównym tematem 20. Europejskiego Dnia Konsumenta, wspólnego wydarzenia zorganizowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i bułgarską radę społeczno-gospodarczą, które odbyło się 20 marca w Sofii.

4. Europejskie Forum Migracji koncentruje się na integracji migrantów na rynku pracy

Europejskie Forum Migracji 2018, zorganizowane wspólnie przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i Komisję, skupiło się na wyzwaniach i szansach związanych z pomaganiem migrantom w integracji na rynku pracy UE. Wydarzenie zgromadziło ponad 120 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jak również przedstawicieli władz lokalnych i krajowych i instytucji UE.

Witamy nową redaktor naczelną!

Od 3 kwietnia 2018 r. nową szefową Działu Prasy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego jest Ewa Haczyk-Plumley.

Aktualności z Grup

Niwelowanie niedoboru kwalifikacji – perspektywa pracodawców

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Niwelowanie niedoboru kwalifikacji to wielowymiarowe zadanie, które wymaga nie tylko działań w zakresie edukacji i systemów kształcenia, lecz również zmiany nastawienia ludzi. Ze względu na gwałtowne tempo zmian, jakiego dziś doświadczamy, nie jest łatwo dokładnie określić przyszłe potrzeby, jeśli chodzi o umiejętności. Musimy wszyscy zaakceptować fakt, że przyszłość pracy będzie wymagać uczenia się przez całe życie, tak abyśmy mogli cały czas dostosowywać nasze umiejętności do zmieniających się potrzeb. Takie były m.in. wnioski z konferencji „Niwelowanie niedoboru kwalifikacji na rzecz wzrostu i tworzenia miejsc pracy – perspektywa pracodawców”, która odbyła się 22 marca 2018 r. w Sofii, w Bułgarii.

Finansowanie europejskiego filaru praw socjalnych

Grupa Pracowników EKES-u

Sprawą niecierpiącą zwłoki jest wzbudzenie na nowo poczucia solidarności i powstrzymanie nacjonalizmu i rasizmu oraz krótkowzrocznej polityki w Europie.

Europejski filar praw socjalnych ma zasadnicze znaczenie dla poprawy warunków pracy i wynagrodzenia oraz systemów zabezpieczenia społecznego w Europie poprzez zagwarantowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także poprawę standardów socjalnych i konwergencji między państwami członkowskimi UE, w tym rokowań zbiorowych i dostępu do usług socjalnych.

Wspieranie zrównoważonego wzrostu i spójności w regionach w niekorzystnej sytuacji

Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie

W dniu 6 marca Grupa Innych Podmiotów odbyła w Sofii swoje posiedzenie nadzwyczajne w kontekście bułgarskiej prezydencji w Radzie UE. Było to ostatnie wydarzenie Grupy pod przewodnictwem Luki Jahiera.

Wydarzenia kulturalne

Dzień Otwarty – 5 maja 2018 r.

W sobotę, 5 maja 2018 r., EKES wraz z innymi instytucjami UE otworzy swe drzwi dla publiczności, aby świętować Dzień Europy.