Perspektywa oddolna – Część 4: Długa i kręta droga do dostępności

Podczas gdy przygotowywany jest nowy program UE dotyczący niepełnosprawności, w części 4 pt. „The long and winding road to accessibility” („Długa i kręta droga do dostępności”) omawiamy, jak wygląda sytuacja osób z niepełnosprawnościami, jeśli chodzi o zatrudnienie. Rozmawiamy o tym, co UE powinna zrobić, aby miejsca pracy bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu – nie tylko w świecie fizycznym, ale także w społecznym wyobrażeniu, w którym osoby z niepełnosprawnościami postrzega się wyłącznie przez pryzmat niepełnosprawności.

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Oczekiwano, że na ostatnim szczycie UE w lutym przywódcy poczynią znaczne postępy na drodze do porozumienia w sprawie długoterminowego budżetu, czyli wieloletnich ram finansowych. Jednak ze względu na głębokie rozbieżności nie udało im się osiągnąć kompromisu.

Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, grozi nam kolejny paraliż, na który nie możemy sobie pozwolić w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Pilne priorytety stojące przed UE nie mogą zostać odłożone na później, a ryzyko związane z pobrexitowymi negocjacjami nie może się przedłużać , gdyż pochłonie to energię potrzebną na inne priorytety, takie jak pakiet migracyjny, Zielony Ład, transformacja cyfrowa i ekologiczna.

W skrócie

UE powinna zdecydowanie przeciwdziałać fałszywym informacjom

Regulacja mediów społecznościowych, rozwijanie umiejętności korzystania z mediów i wspieranie niezależnego dziennikarstwa wysokiej jakości to, zdaniem EKES-u, niektóre z podstawowych warunków koniecznych do zwalczania dezinformacji i ochrony demokracji w UE.

Członkowie EKES-u omawiają w Japonii handel i zrównoważony rozwój

Członkowie Komitetu Monitorującego UE–Japonia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odwiedzili Japonię, by rozmawiać o wdrażaniu umowy o partnerstwie gospodarczym oraz zacieśnić współpracę z japońskimi partnerami. Wizyta obejmowała okrągły stół poświęcony gospodarce o obiegu zamkniętym i pierwszy wspólny dialog ze społeczeństwem obywatelskim UE i Japonii w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym.

Wiadomości EKES-u

Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2020: aktywiści wzywają do rzeczywistego włączenia obywateli w prace konferencji w sprawie przyszłości Europy

Mając na uwadze swe dotychczasowe doświadczenia, organizatorzy europejskich inicjatyw obywatelskich, aktywiści uczestniczący w obchodach Dnia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2020 w dniu 25 lutego, ostrzegli, by nie pytać obywateli, jakiej chcą Europy, jeśli następnie ich opinia ma pozostać bez echa.

Parlament Europejski musi obstawać przy silnym budżecie UE na lata 2021–2027

EKES zdecydowanie ponowił apel, aby wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2021–2027 wynosiły 1,3% dochodu narodowego brutto UE-27. Postulat ten pojawia się w decydującym momencie, kiedy wypracowuje się porozumienie w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE, a Rada Europejska jeszcze uzgadnia swoje stanowisko.

EKES ramię w ramię z Komisją Europejską dąży do zapewnienia Europie ekologicznej przyszłości

EKES będzie wspierał Komisję w jej staraniach, by przekuć ambitne projekty na działania w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i umieszczenia zrównoważonego rozwoju w centrum naszej indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności. Na sesji plenarnej w Brukseli 20 lutego 2020 r. przewodniczący EKES-u Luca Jahier poparł tegoroczny program prac Komisji Europejskiej, który koncentruje się na zrównoważonym rozwoju na rzecz bardziej ekologicznej Europy.

Strategia w sprawie niepełnosprawności na najbliższe dziesięciolecie: UE powinna być liderem w propagowaniu postępowej polityki

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorganizował konferencję wysokiego szczebla z udziałem głównych podmiotów polityki w dziedzinie niepełnosprawności, by omówić nową strategię UE w tej dziedzinie. Strategia ta właśnie powstaje i oczekuje się, że w najbliższym dziesięcioleciu będzie miała głęboki i wszechstronny wpływ na miliony obywateli UE z niepełnosprawnościami.

EKES i MOP potęgują wysiłki, by dostosować przyszłą pracę do naszych wartości

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przeprowadził debatę z przedstawicielem Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) na temat przyszłości pracy i Europejskiego filaru praw socjalnych z myślą o zbadaniu dalszych możliwości współpracy i wzmożeniu wysiłków na rzecz nadania szybko zmieniającemu się światu pracy sprawiedliwego, godziwego i inkluzywnego charakteru z korzyścią dla przyszłych pokoleń.

Zwolennicy przepisów UE dotyczących przejrzystego łańcucha żywnościowego na sesji plenarnej EKES-u

Na ostatniej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny powitał pomysłodawców europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO) „Eat Original – Zdemaskuj swoje jedzenie”, w ramach której wzywa się Komisję Europejską do wprowadzenia obowiązku wskazania miejsca pochodzenia wszystkich produktów spożywczych w celu zapobiegania oszustwom i zagwarantowania prawa konsumentów do informacji.

EKES jest gotowy do współpracy z Komisją Europejską w sprawie nowego paktu na rzecz migracji i azylu

Potrzeba niezwłocznie nowego europejskiego porozumienia w sprawie migracji i EKES jest gotów wspierać bieżące wysiłki Komisji w tym kierunku. Przewodniczący EKES-u Luca Jahier 3 marca br. powiedział w Brukseli, że migracja jest dla EKES-u jednym z priorytetów i od wielu lat Komitet bardzo aktywnie działa w tej dziedzinie.

EKES zajmuje stanowisko w sprawie priorytetów gospodarczych na 2020 r.

W lutym EKES przyjął opinie w sprawie rocznej strategii Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.(ECO/502) oraz jej zaleceń w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro (ECO/503). Opinie są przyczynkiem EKES-u do debaty w sprawie priorytetów gospodarczych na nadchodzący rok i kolejne lata, które zostaną formalnie przyjęte przez Radę Europejską w marcu.

Zrównoważona przyszłość Europy zależy od dostępności surowców do produkcji baterii

Unia Europejska musi jak najszybciej zapewnić stały dostęp do tych surowców, aby sektor produkcji baterii do pojazdów elektrycznych mógł się prężnie rozwijać. Kwestię tę poruszono podczas debaty, którą zorganizowała w Brukseli 5 lutego 2020 r. Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN).

„Srebrny pakt” dla Europy: UE i jej państwa członkowskie powinny zapewnić wysokiej jakości długoterminową opiekę

W sprawozdaniu EKES-u stwierdza się, że sytuacja w sektorze opieki świadczonej w domu podopiecznego jest niemożliwa do utrzymania, warunki pracy opiekunów graniczą z czystym wyzyskiem, a osoby korzystające z opieki mają trudności ze znalezieniem przystępnej cenowo i wysokiej jakości opieki. Taki stan rzeczy pojawił się z powodu braku wsparcia ze strony państwa dla sektora opieki i jest wynikiem zaniedbań politycznych.

Aktualności z Grup

Przedsiębiorstwa na rzecz Europy neutralnej dla klimatu – optymalne wykorzystanie celów zrównoważonego rozwoju i Zielonego Ładu

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Coraz więcej przedsiębiorstw europejskich zmieniło już swoje nastawienie i w swej codziennej działalności bierze pod uwagę nie tylko aspekty czysto biznesowe, ale także środowiskowe i społeczne. UE musi zapewnić równe szanse dla swoich przedsiębiorstw oraz zwiększyć konkurencyjność i inwestycje, by przejście na gospodarkę ekologiczną zakończyło się sukcesem. To niektóre z wniosków płynących z konferencji pt. „Przedsiębiorstwa na rzecz neutralnej dla klimatu Europy – optymalne wykorzystanie celów zrównoważonego rozwoju i Zielonego Ładu", która odbyła się 9 marca w Splicie w Chorwacji.

Nowy budżet UE: Unia, która mierzy niżej?

Grupa Pracowników EKES-u

Nieustające zagrożenie koronawirusem oraz kryzys migracyjny, którego najnowszy dramat ludzki rozgrywa się na granicy turecko-greckiej, po raz kolejny pokazują, jak bardzo potrzeba wspólnej europejskiej reakcji na problemy daleko wykraczające poza zdolności poszczególnych państw członkowskich. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, by instytucje europejskie porozumiały się co do ogólnounijnych działań i strategii oraz by przede wszystkim zapewniły środki na ich realizację.

Społeczeństwo obywatelskie fundamentem europejskich wartości

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Grupa „Różnorodność Europy” organizuje konferencję w Rijece (Chorwacja), by omówić rolę zaangażowania obywatelskiego w rozwiązywaniu niektórych głównych problemów, przed którymi stoi obecnie Europa. W ostatnich latach UE stawia czoła takim wyzwaniom jak zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej, zwiększona migracja i zmniejszająca się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego, co może na nowe sposoby podważyć unijne podstawowe wartości.

Wydarzenia kulturalne

Inny głos: kobiety w europejskiej kulturze muzycznej

Aby uczcić tegoroczny Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony 8 marca, EKES organizuje wystawę pt. „Kobiece nuty” w hołdzie kobietom, które odcisnęły swoje piętno na europejskiej muzyce.

Autorzy wystawy analizują społeczną tożsamość muzyczek od XVI wieku po dzień dzisiejszy poprzez serię paneli biograficznych uhonorowujących setki kompozytorek i muzyczek z całej Europy, a także pokazując zmiany w kulturze muzycznej.

Wystawa organizowana jest we współpracy z włoskim stowarzyszeniem Kobieca Toponimia, które otrzymało Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. za zwalczanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn poprzez nadawanie miejscom publicznym imion wybitnych kobiet. (ck)