EKES popiera propozycje UE dotyczące zapewnienia transportu lotniczego i drogowego towarów w przypadku brexitu bez porozumienia

W trzech opiniach przyjętych w lutym EKES popiera wniosek Komisji dotyczący tymczasowego rozszerzenia zakresu stosowania prawa UE, by rozwiązać konkretne problemy, które mogą mieć wpływ na lotniczy i drogowy transport towarów w przypadku brexitu bez porozumienia.

  • Bezpieczeństwo lotnicze

EKES popiera plan działania przygotowany przez Komisję na wypadek brexitu bez porozumienia stron. Plan ten obejmuje konkretne środki, by zapewnić ciągłość ważności certyfikatów dla wyrobów lotniczych, części, urządzeń i przedsiębiorstw. Rozporządzenia UE powinny zostać wdrożone tylko po to, by rozwiązać problemy bezpieczeństwa lotniczego, których nie można rozwiązać w inny sposób. Celem nie jest przedłużanie stanu obecnego, ale znalezienie czasowych rozwiązań, tak aby sektor mógł nadal przestrzegać jak najwyższych standardów do czasu, kiedy Zjednoczone Królestwo ustanowi krajowe agencje i przepisy, by wypełnić zadania agencji bezpieczeństwa – stwierdził sprawozdawca Thomas McDonogh.

  • Usługi lotnicze

EKES zgadza się również z głównymi elementami wniosku dotyczącego rozporządzenia awaryjnego Komisji mającego zapewnić podstawowe usługi lotnicze. Zwraca jednak uwagę, że nie można tego traktować jako przedłużenia obowiązywania obecnych przepisów, zwłaszcza rozporządzenia (WE) nr 1008/2008, ani jako jednostronnej umowy o wystąpieniu, gdyż prawa są ograniczone w czasie i ich zakres jest ściśle określony. – stwierdził autor opinii Jacek Krawczyk. Jest to jedyny realistyczny sposób złagodzenia ewentualnych poważnych negatywnych skutków dla sektora lotnictwa w wypadku nieratyfikowania umowy o wystąpieniu przed 29 marca 2019 r.

  • Drogowy transport towarów

Ponadto EKES poparł propozycje Komisji dotyczące przyznania przewoźnikom transportu drogowego towarów ze Zjednoczonego Królestwa prawa do swobodnego przemieszczania się w UE do 31 grudnia 2019 r. pod warunkiem, że przewoźnicy unijni uzyskają również sprawiedliwe, równe i niedyskryminacyjne warunki konkurencjii w Zjednoczonym Królestwie. powiedział sprawozdawca Raymond Hencks. (mp)