Uczestnicy wysłuchania w EKES-ie proponują wzmocnić inkluzywność europejskiego semestru

Państwa członkowskie UE muszą zwiększyć udział zainteresowanych stron w wysiłkach na rzecz zreformowania krajowych gospodarek. Może to pomóc, wraz z nową długoterminową strategią UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, w stworzeniu skuteczniejszego i bardziej inkluzywnego procesu europejskiego semestru, gotowego sprostać stojącym przed UE wyzwaniom.

Jest to jeden z głównych wniosków wysłuchania publicznego pt. „W kierunku bardziej inkluzywnego europejskiego semestru”, przeprowadzonego w dniu 28 lutego przez działającą w EKES-ie grupę ds. europejskiego semestru

Otwierając to wydarzenie, przewodniczący EKES-u Luca Jahier wezwał do konsolidacji semestru i stwierdził, że nadszedł czas, by skupić się na jego pluralistycznym charakterze i stworzyć ludziom godne życie, a przedsiębiorstwom przyzwoite warunki działania, a także, by nakreślić bardziej odporną, innowacyjną i zrównoważoną perspektywę wzrostu.

Uczestnicy wysłuchania wnieśli o systematyczny udział partnerów społecznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i parlamentów krajowych w przeprowadzaniu dalszych reform. Zaznaczyli ponadto, że oddolne konsultacje są konieczne do uzyskania publicznego wsparcia i powinny być obowiązkowe.

Stopień zaangażowania w reformy strukturalne i opracowywanie krajowych programów reform jest obecnie bardzo różny w poszczególnych krajach europejskich, a także w różnych obszarach polityki. Ponadto nie wszystkie państwa członkowskie wdrażają w sposób zadowalający zalecenia dla poszczególnych krajów. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest brak poczucia współautorstwa reform.

Zdaniem zainteresowanych podmiotów, przyjęcie zasad partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów nie tylko wzmocniłoby poczucie odpowiedzialności za reformy, ale także skuteczność i partycypacyjny charakter procesu europejskiego semestru. Wezwali także do zapewnienia mechanizmu informacji zwrotnej w procesie konsultacyjnym oraz odpowiedniego monitorowania i oceny reform.

Na koniec wyrazili ubolewanie, że tabela wyników europejskiego semestru nie uwzględnia takich czynników jak zmiana klimatu. Zaapelowali o powiązanie tego procesu z długoterminową strategią UE opartą na Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. (jk)