EKES zaostrza regulamin wewnętrzny oraz kodeks postępowania dla członków

Na sesji plenarnej w dniu 20 lutego 2019 r. EKES przyjął wniosek dotyczący zmiany swego regulaminu wewnętrznego i dołączył do niego nową wersję kodeksu postępowania dla członków. Nowy regulamin wewnętrzny i kodeks postępowania, które weszły w życie 15 marca 2019 r., uwzględniają również Regulamin, który został niedawno przyjęty przez Parlament Europejski, zwłaszcza w odniesieniu do zapobiegania wszelkim formom molestowania oraz ich zwalczania.

Z inicjatywy swego przewodniczącego Luki Jahiera i przy pełnym wsparciu Grup i administracji, EKES potwierdził zasadę głoszącą prawo do godności w miejscu pracy. Ustanowił również wewnętrzny mechanizm monitorowania w odniesieniu do wszelkich form molestowania implikującego członków, który przewiduje sankcje.

W momencie swego mianowania członkowie będą zobowiązani podpisać kodeks postępowania. Nowe zasady mają zastosowanie do kontaktów między członkami i wszystkimi innymi osobami pracującymi w Komitecie, a także między samymi członkami. Stosownie do wagi naruszenia popełnionego przez członka, sankcje obejmują „tymczasowe zawieszenie członka w funkcji sprawozdawcy, przewodniczącego i członka grup analitycznych, a także tymczasowe zawieszenie udziału w wyjazdach służbowych lub posiedzeniach nadzwyczajnych”.

Komitet nalega także na „poszanowanie zasady równości płci oraz zasady niedyskryminacji [...]” i podkreśla potrzebę zadbania o to, by „we wszystkich organach Komitetu odsetek kobiet był większy niż ich odsetek w Zgromadzeniu” (art. 1 ust. 5).

Pełny tekst regulaminu wewnętrznego i kodeksu postępowania zostanie wkrótce udostępniony na stronie internetowej EKES-u. (dgf)