Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Przyszłość nie czeka: zrównoważony rozwój zaczyna się w domu

Drodzy Czytelnicy!

W sierpniu 2018 r. Greta Thunberg rozpoczęła strajk w swojej szkole i w niedługim czasie do jej protestu przeciwko niechęci UE i państw członkowskich do odważnego przeciwdziałania zmianie klimatu przyłączyło się wielu innych młodych ludzi w całej Europie.

Do odnotowania

W skrócie

EKES zaostrza regulamin wewnętrzny oraz kodeks postępowania dla członków

Na sesji plenarnej w dniu 20 lutego 2019 r. EKES przyjął wniosek dotyczący zmiany swego regulaminu wewnętrznego i dołączył do niego nową wersję kodeksu postępowania dla członków. Nowy regulamin wewnętrzny i kodeks postępowania, które weszły w życie 15 marca 2019 r., uwzględniają również Regulamin, który został niedawno przyjęty przez Parlament Europejski, zwłaszcza w odniesieniu do zapobiegania wszelkim formom molestowania oraz ich zwalczania.

Nowe publikacje

Wydano broszurę z 12. seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów

Opublikowano nową broszurę, w której można zapoznać się z najważniejszymi momentami debat na temat Potwierdzenia wartości europejskich oraz przeczytać relacje naszych członków panelu i prelegentów z otwarcia seminarium.

Wiadomości EKES-u

„Walczymy o przyszłość nas wszystkich” – zadeklarowała działaczka na rzecz ochrony klimatu Greta Thunberg podczas zorganizowanego w EKES-ie wydarzenia

W dniu 21 lutego 2019 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przeprowadził dyskusję na temat kluczowej roli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w osiągnięciu prawdziwego „rEUnaissance”. Zgromadziła ona najważniejszych przywódców instytucji UE i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy na niewiele ponad 90 dni przed wyborami europejskimi.

EKES głosuje za wprowadzeniem w UE minimalnego dochodu na godnym poziomie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię „W kierunku europejskiej dyrektywy ramowej w sprawie dochodu minimalnego”, w której zwrócił się do Komisji Europejskiej o wprowadzenie wiążących ram UE dla ustanowienia w całej Europie odpowiedniego dochodu minimalnego dostosowanego do poziomu życia w każdym państwie członkowskim. 

Komisarz Phil Hogan stwierdził w EKES-ie, że decyzja w sprawie budżetu WPR należy teraz do współprawodawców

W dniu 20 lutego EKES gościł u siebie komisarza Phila Hogana, który poruszył kwestię przyszłej WPR.

Unijny program PEACE w Irlandii Północnej musi być kontynuowany po brexicie

Podczas lutowej sesji plenarnej EKES przyjął opinię, w której poparł kontynuację programu UE na rzecz pokoju i pojednania (PEACE) w Irlandii Północnej po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. To trwałe wsparcie ma kluczowe znaczenie z uwagi na drażliwy charakter debaty na temat granicy między Zjednoczonym Królestwem a Irlandią w kontekście negocjacji brexitowych.

Zwalczanie populizmu jest zadaniem dla nas wszystkich

Wzrost gospodarczy i stabilność społeczna to dwa elementy, które skutecznie osłabiają nastroje eurosceptyczne. Jednak to nie wystarczy – potrzeba jeszcze zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego!

EKES proponuje nowe wytyczne dotyczące zrównoważonego odżywiania dla Europy

Peter Schmidt

Żywność odgrywa główną rolę w życiu ludzi i należy ją postrzegać nie tylko pod kątem odżywiania lub zdrowia, lecz również z punktu widzenia ochrony środowiska i z perspektywy społecznej. Aby ułatwić kompleksowy, zrównoważony system żywnościowy, EKES proponuje wprowadzenie nowych wytycznych dotyczących zrównoważonego odżywiania.

EKES popiera propozycje UE dotyczące zapewnienia transportu lotniczego i drogowego towarów w przypadku brexitu bez porozumienia

W trzech opiniach przyjętych w lutym EKES popiera wniosek Komisji dotyczący tymczasowego rozszerzenia zakresu stosowania prawa UE, by rozwiązać konkretne problemy, które mogą mieć wpływ na lotniczy i drogowy transport towarów w przypadku brexitu bez porozumienia. 

Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2019 r. – nie ma powodów samozadowolenia

Dotychczasowa polityka reform przyniosła niejednoznaczne wyniki – UE i państwa członkowskie muszą więc dogłębnie ją przeanalizować. EKES w swojej opinii w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2019 r. stwierdził, że pomimo dotychczasowych postępów trzeba dalszych reform i działań politycznych, aby pobudzić wzrost gospodarczy oraz wzmocnić spójność i społeczny wymiar polityki.

Uczestnicy wysłuchania w EKES-ie proponują wzmocnić inkluzywność europejskiego semestru

Państwa członkowskie UE muszą zwiększyć udział zainteresowanych stron w wysiłkach na rzecz zreformowania krajowych gospodarek. Większe zaangażowanie podmiotów, wraz z nową długoterminową strategią UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, może pomóc w stworzeniu skuteczniejszego i bardziej inkluzywnego procesu europejskiego semestru, gotowego sprostać stojącym przed UE wyzwaniom.

Bez zwiększenia spójności nie ma przyszłości dla UE

Polityka spójności mogłaby być skutecznym sposobem reagowania na tendencje społeczne (eurosceptycyzm itp.), w obliczu których stoi UE, jeśli jej finansowanie pozostanie ważnym źródłem inwestycji, co sprawi, że Europa będzie istotniejsza dla swoich obywateli dzięki promowaniu większego zaangażowania zainteresowanych stron i lepszej komunikacji na temat jej wpływu. Taki pogląd wyraziły zainteresowane strony na wysłuchaniu EKES-u dotyczącym polityki spójności po 2020 r.

Transformacja sektora energetycznego powiedzie się tylko wtedy, gdy wszyscy będą zaangażowani

Rola społeczeństwa w transformacji energetycznej była centralnym punktem lutowego posiedzenia Sekcji TEN, na którym eksperci od energii przedstawili swoje doświadczenia w pracy na rzecz obywateli.

Aktualności z Grup

Organizacje pracodawców w sprawie wyborów europejskich

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Kręgi biznesowe muszą przemówić donośnym i wyraźnym głosem w europejskiej kampanii wyborczej. Organizacje pracodawców powinny nie tylko zaakcentować swoje potrzeby i oczekiwania w perspektywie następnej kadencji Parlamentu Europejskiego, lecz także wskazać na korzyści, jakie w ich działalności i w życiu codziennym obywateli zapewnia Unia Europejska. Oto niektóre z wniosków wypływających z dyskusji z przedstawicielami BusinessEurope, UEAPME i CEEP (Europejskie Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw Świadczących Usługi Publiczne), jaką przeprowadzono podczas lutowego posiedzenia Grupy Pracodawców EKES-u.

Oliver Röpke obejmuje przewodnictwo w Grupie Pracowników w EKES-ie

Grupa Pracowników w EKES-ie

1 marca Oliver Röpke objął przewodnictwo w Grupie Pracowników w EKES-ie, zastępując Gabriele Bischoff, która piastowała to stanowisko od października 2015 r.

Grupa „Różnorodność Europy” wysłuchała w Belfaście obaw obywateli przed brexitem

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Na posiedzeniu 15 lutego 2019 r. na Uniwersytecie w Belfaście (Queen's University Belfast) Grupa zapoznała się z aktualnym stanem procesu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE i z jego skutkami dla pokoju w Irlandii Północnej.