Nikt nie może pozostać w tyle – EKES dąży do tego, by gospodarka o obiegu zamkniętym stała się normą

Otwierając w dniu 20 lutego w siedzibie Komisji konferencję dla zainteresowanych podmiotów gospodarki o obiegu zamkniętym, przewodniczący EKES-u Georges Dassis powiedział: Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest wielką szansą dla społeczeństwa obywatelskiego. Ta zmiana już się dokonuje... Trzeba tylko zadbać o to, by została powszechnie zaakceptowana. Nikt nie może pozostać w tyle – oto jeden z celów europejskiej platformy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, istotnego forum, na którym wypracowuje się tę wspólną wizję transformacji w kierunku zrównoważonej europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym.

W drugim dniu konferencji, tym razem już w siedzibie EKES-u, uczestnicy skoncentrowali się na pomysłach i działaniach, poprzez które MŚP, przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, pracownicy, rolnicy, producenci i konsumenci z całej Europy w swoim środowisku wcielają w życie idee gospodarki o obiegu zamkniętym.

EKES przyjął ponad 300 uczestników na 16 odbywających się w tym samym czasie warsztatach. Służyły one aktywnej wymianie wiedzy i doświadczeń oraz wskazywaniu na przeszkody utrudniające rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

W dyskusjach przewijały się m.in. następujące tematy: możliwość naprawy urządzeń, ekoprojekt, znaczenie odpadów, rozszerzona odpowiedzialność producenta, obieg zamknięty w sektorze rolno-spożywczym i leśnym, gospodarka o obiegu zamkniętym w ujęciu globalnym, wymiar zatrudnienia, zielone finansowanie, tworzenie społeczności samopomocy oraz pozycja MŚP wobec gospodarki o obiegu zamkniętym.

Uczestnicy jednomyślnie stwierdzili, że czas nagli i że w proces zmian trzeba zaangażować wszystkich graczy. Społeczność działająca na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym musi w jak największym stopniu sprzyjać włączeniu społecznemu i dzielić się swoimi praktycznymi doświadczeniami, aby wywołać efekt mnożnikowy.

EKES musi przede wszystkim zmobilizować się i dotrzeć do jak najszerszych kręgów za pośrednictwem specjalnej strony internetowej, którą zarządza, aby zgromadzić naprawdę współpracującą i zaangażowaną społeczność zainteresowanych podmiotów.

Obszerne sprawozdanie z wnioskami z konferencji zostanie zamieszczone wkrótce na stronie Europejskiej platformy zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym. (dm)